نمونه سئوالات تستی بخش اعلام حریق

در کدام سیستم اعلام حریق تمام تجهیزات اعلام حریق در یک دستگاه قرار دارند . الف) معمولی ب) موضعی ج) منطقه ای  د) آدرس پذیر حروف S,H,F,G  در نقشه های تک خطی اعلام حریق داخل یک دایره بترتیب نشانگر کدام دتکتور است ؟ الف) گازی - شعله ای- دودی-حرارتی ب) گازی - شعله ای- حرارتی-دودی ج) گازی - حرارتی- دودی-شعله ای د) گازی - دودی- شعله ای-حرارتی کدام دتکتور را نمی توان در مسیر باد و بوران نصب نمود ؟ الف) حرارتی ب) دودی  ج) شعله ای د) گازی   کدام دتکتور را می توان در روی دیوار نصب نمود ؟ الف) حرارتی ب) دودی نوری ج) گازی د) دودی یونیزاسیون کدام دتکتور جهت دودهای غلیظ مناسب است ؟ الف) حرارتی ب) دودی نوری ج) گازی د) دودی یونیزاسیون کدام دتکتور جهت دودهای رقیق ( دود کم) مناسب است ؟ الف) حرارتی ب) دودی نوری ج) گازی د) دودی یونیزاسیون از کدام دتکتور نمی توان در آشپزخانه یا موتور خانه یا اتاق دیزل استفاده نمود ؟ الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای از کدام دتکتور نمی توان در محیطهای کثیف استفاده نمود ؟ الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای در محیط های باز از چه نوع دتکتوری استفاده میشود ؟ الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای برای تشخیص گازهای خفه کننده از کدام دتکتور استفاده میشود ؟ الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای در ساختمان کدام دتکتور از فتوسل (عنصر حساس به نور) استفاده میشود ؟ الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای در ساختمان کدام دتکتور از امرسیوم ( ماده رادیو اکتیو )  استفاده میشود ؟ الف) حرارتی ب) دودی یونیزاسیون ج) گازی د) دودی نوری کدام دتکتور دارای تاریخ مصرف معین می باشد ؟ الف) حرارتی ب) دودی یونیزاسیون ج) گازی د) دودی نوری کدام دتکتور یک ترموستات ساده سری با یک مقاومت زیر یک کیلو اهم است ؟ و ارزانترین نوع دتکتور می باشد ؟ الف) حرارتی افزایشی ب) دودی  ج) گازی د) حرارتی ثابت کدام دتکتور برای محیطهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک کاربرد ندارد ؟ الف) حرارتی افزایشی ب) دودی  ج) حرارتی ثابت د) شعله ای کدام دتکتور به نور مادون قرمز حساس است ؟ الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای کدامیک از سنسورهای زیر دو قسمتی می باشند ؟ الف) گازی   ب) شعله ای ج) پرتو افکن د) حرارتی افزایشی برای اعلام  آتش سوزی در سیستم اعلام حریق از چه وسیله ای استفاده میشود ؟ الف) آژیر ب) تلفن ج) فلاشر د) دتکتور مقدار صدای آژیر در سیستم اعلام حریق چه مقدار باید باشد ؟ الف) 50 دسیبل ب) 100 دسیبل ج) 5 دسیبل بیشتر از سرصدای محیط د) 15 دسیبل بیشتر از سرصدای محیط مقاومت انتهایی سیستم اعلام حریق چه مقدار است ؟ الف) 470 کیلو اهم ب) 470 اهم ج) 6800 اهم د) 6800 کیلو اهم حدااکثر فاصله شستی های اعلام حریق از یکدیگر چند متر می باشد ؟ الف) 30 متر ب) 10 متر ج) 15 متر د) 25 متر مقاومت سری با کنتاکت NO  شستی اعلام حریق چه مقدار است ؟ الف) 470 کیلو اهم ب) 470 اهم ج) 6800 اهم د) 6800 کیلو اهم مقدار جریان حالت عادی و  حالت اعلام حریق  در سیستم اعلام حریق چند میلی آمپر  است ؟ الف) 3 - 25 ب) 25- 3 ج) 30 -5 د) 5- 30 در انتهای کدام مورد سیستم اعلام حریق مقاومت انتهایی قرار نمیگیرد ؟ الف) چراغ استروبلایت ب) آژیر ج) شستی اعلام حریق د) ریموت اندیکاتور برای تشخیص محل حریق در بالای سردرب اتاق ها از کدام مورد استفاده می شود ؟ الف) چراغ استروبلایت ب) آژیر ج) ریموت اندیکاتور د) دتکتور پایه دتکتور معمولا چند پایه دارد ؟ الف) 4 ب) 3 ج) 2 د) 8 مدار معادل دتکتورها کدام مورد  است ؟ الف) یک مقاومت کمتر از یک کیلو اهم ب) یک مقاومت بینهایت ج) یک مقاومت صفر د) یک رله در حالت روشن شدن چراغ اعلام حریق چنانچه اقدام به تست زون آژیر نماییم چه اتفاقی می افتد ؟ الف) فیوز زون مربوطه می سوزد ب) خطای زون مربوطه اعلام میشود ج) اتفاقی نمی افتد د) اعلام حریق فعال میشود  در سیستم اعلام حریق زون هایی که استفاده نمی شوند ...................  الف) نیاز به مقاومت انتهایی دارند ب) نیاز به اتصال کوتاه دارند ج) باید اتصال باز باشند د) اتصال کوتاه یا باز باشد حداکثر شستی و دتکتورهای هر زون چند عدد میتواند باشد ؟ الف) 30 عدد ب) 50 عدد ج) 20 عدد د) محدودیت ندارد کار اصلی باطری در سیستم اعلام حریق چیست ؟ الف) تثبیت ولتاژ ب) تثبیت جریان ج) تامین برق مورد نیاز در هنگام قطع برق د) تامین برق هنگام شروع به کار  ولتاژ باطری اعلام حریق چگونه است ؟ الف) دو عدد باطری 12 ولت سری ب) دو عدد باطری 12 ولت موازی ج) دو عدد باطری 6 ولت سری د) یک عدد باطری 12 ولت  جلو هر مورد علامت شستی اعلام حریق را رسم نمایید . الف) فشاری ب) ذوب شونده ج) کوکی د) بی متالی در سیستم اعلام حریق آژیرها _ دتکتورها _ شستی ها نسبت به هم چگونه متصل میشوند ؟ الف) سری  ب) موازی ج) سری و موازی د) مختلط ارتفاع نصب شستی اعلام حریق چقدر می باشد ؟ الف) 100 سانتیمتر ب) 140 سانتیمتر ج) 150 سانتی متر د) 220 سانتیمتر محل نصب دتکتورهای دودی چگونه است ؟ الف) چسبیده به سقف ب) با فاصله 50 سانتیمتری سقف ج) در ارتفاع 220 سانتیمتری د) روی دیوار برق اضطراری سیستم اعلام سرقت چگونه تامین میشود ؟ الف) بوسیله UPS ب) بوسیله دو عدد باطری سری 12 ج) بوسیله دیزل ژنراتور د) بوسیله یک عدد باطری 12 انواع دتکتورهای دودی کدامند ؟ الف) یونیزاسیون - اپتیکال ب) ثابت - افزایشی ج) مولتی - موضعی د) فیکس - یونیزاسیون انواع دتکتورهای حرارتی کدامند ؟ الف) یونیزاسیون - اپتیکال ب) ثابت - افزایشی ج) مولتی - موضعی د) فیکس - یونیزاسیون کلمه فارسی هر دتکتور را جلوی آن بنویسید . الف) Flame ب) Smoke ج) Gas د) Heat کدام یک از اصطلاحات زیر در سیستم اعلام حریق کاربرد ندارد ؟ الف) Rate Of Rise ب) Optical ج) Fix د) Swicher محل نصب چراغ استروبلایت در سیستم اعلام حریق کجاست ؟ الف) سردرب اتاق ها ب) کنار پانل مرکزی ج) کنار آژیر د) کنار چراغ ریموت اندیکاتور

/ 0 نظر / 103 بازدید