برنامه لوگو بروش بلوک دیاگرام

بخش اول : راه اندازی موتور کنترل از یک نقطه - راه اندازی موتور کنترل از دو نقطه - راه اندازی موتور چپگرد راستگرد معمولی -راه اندازی موتور چپگرد راستگرد سریع

برنامه راه اندازی موتور کنترل از یک نقطه :

برنامه راه اندازی موتور کنترل از دو نقطه :

برنامه راه اندازی موتور بصورت چپگردراستگرد معمولی :

برنامه راه اندازی موتور بصورت چپگرد راستگرد سریع :

 فهرست اصلی

/ 0 نظر / 199 بازدید