نمونه سئوالات اعلام سرقت

اساس کار چشمهای اعلام سرقت چیست ؟ الف) حرارت بدن ب) حرکت اشیا ج) تغییر ظرفیت خازنی د) تغییر مقدار نور کار ریموت کنترل در سیستم اعلام سرقت چیست ؟ الف) ارتباط با خط تلفن ب) فعال کردن سیستم از راه دور ج) تشخیص حرکت افراد د) تلفن به مرکز پلیس کار شماره گیر تلفن  در سیستم اعلام سرقت چیست ؟ الف) غیر فعال کردن سیستم از راه دور ب) فعال کردن سیستم از راه دور ج) ارتباط با سنسورها د) تلفن به شماره معرفی شده در یک چشم الکتریکی چه سویچهایی وجود دارد ؟ الف) NO - TAMPER ب) NC - TAMPER ج) NO - SW د) NC- SW خروجی ریموت کنترل به کدام ترمینال وصل میشود ؟ الف) SW ب) DAY ج) DILAY د) TAMPER کدام ترمینال سیستم اعلام سرقت به زون 24 ساعته معروف و همیشه فعال است ؟ الف) SW ب) DAY ج) DILAY د) TAMPER در هنگام غیر فعال بودن سیستم اعلام سرقت ناگهان صدای آژیر به صدا در می آید . کدام مورد محتمل است ؟ الف) قطع کابل ب) باز شدن قاب یکی از چشمها ج) فعال شدن سویچ مخصوص صندوقدار د) هر یک از سه گزینه قبلی فرق بلندگوی داخلی ( سیرن ) و بلندگرو بیرونی اعلام سرقت در چیست ؟ الف) نوع تغذیه ب) نوع اتصال ج) زمان عملکرد د) نخوه نصب نحوه اتصال تغذیه چشمها و  سویچ چشمها چگونه می باشد ؟ الف) سری - سری ب) سری - موازی ج) موازی - سری د) موازی - موازی بلند گوی بیرونی و بلند گوی داخلی بترتیب به کدام ترمینال متصل می شوند ؟ الف) SPEAK - SIR ب) SIR - SPEAK ج) SW - SPEAK د) SPEAK- SIR ریموت کنترل و فرمان شماره گیری  بترتیب به کدام ترمینال وصل میشوند ؟ الف) SIR - SW ب) TEL LINE - SW ج) DAY - TEL LINE د) TAMPER - SW کدام گروه از ترمینالها در سیستم اعلام سرقت خروجی میباشند ؟ الف) DAY- SW- TAMPER ب) SIR - SPEAK ج) SIR- TAMPER- IMMED د) TEL- SIR- SW کدام گروه از ترمینالها در سیستم اعلام سرقت ورودی میباشند ؟ الف) DAY- SW- TAMPER ب) SIR - SPEAK ج) SIR- TAMPER- IMMED د) TEL- SPAEK- SW باطری سیستم اعلام سرقت چگونه است ؟ الف) یک عدد باطری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت ب) دو عدد باطری 12 ولت موازی ج) دو عدد باطری 12 ولت سری د) دو عدد باطری 6 ولت موازی باطری سیستم اعلام سرقت کدام مورد میتواند انتخاب شود است ؟ الف) یک عدد باطری 24 ولت  ب) دو عدد باطری 12 ولت موازی ج) دو عدد باطری 12 ولت سری د) دو عدد باطری 6 ولت سری نحوه اتصال آژیر ها در سیستم اعلام سرقت چگونه می باشد ؟ الف) موازی با هم و موازی با منبع تغذیه ب) سری با هم و موازی با منبع تغذیه ج) موازی با هم و سری با منبع تغذیه د) سری با هم و سری با منبع تغذیه در سیستم اعلام سرقت آنالوگ زمان ورود و خروج چگونه تنظیم میشود ؟ الف) بوسیله مقاومت ب) بوسیله پتانسیومتر ج) بویسله صفحه کلید و عددی د) بوسیله تایمر در سیستم اعلام سرقت دیجیتال زمان ورود و خروج چگونه تنظیم میشود ؟ الف) بوسیله مقاومت ب) بوسیله پتانسیومتر ج) بویسله صفحه کلید و عددی د) بوسیله تایمر نقش زون TAMP  در سیستم اعلام سرقت چیست ؟ الف) اعلام سرقت ب) حفاظت ج) حساسیت بیشتر د) دقت بیشتر در سیستم اعلام سرقت زون تاخیری کدام است ؟ الف) IMMED ب) DAY ج) DILAY د) TAMP

/ 0 نظر / 165 بازدید