نمونه سئوالات بخش روشنایی

کدام مورد در خصوص طراحی روشنایی دارای اهمیت کمتری است ؟

الف)

مسائل اقتصادی

ب)

زیبایی

ج)

ساختمانی

د)

بهداشتی

کدام مورد در محاسبه ضریب بهره روشنایی یک محیط دارای اهمیت کمتری است ؟

الف)

رنگ محیط

ب)

نوع لامپ و حباب

ج)

ابعاد محیط

د)

شدت روشنایی

واحد بهره لامپ کدام است ؟

الف)

لومن در وات

ب)

لومن بر وات

ج)

لومن

د)

لوکس

واحد شدت روشنایی کدام است ؟

الف)

لومن بر وات

ب)

وات

ج)

لومن بر متر مربع

د)

لومن بر متر

مقدار ضریب فضا برای یک محیط به عرض 10 و طول 12 و ارتفاع نصب چراغ 4 مت برای روشنایی غیر مستقیم  کدام است ؟

الف)

5.3

ب)

6

ج)

2

د)

4

برای یک محیط که مفدار 12000 لومن روشنایی نیاز دارد چند عدد چراغ با مقدار روشنایی 1500 لومن مورد نیاز است ؟

الف)

8 عدد

ب)

10 عدد

ج)

12 عدد

د)

6 عدد

مقدار نور مورد نیاز برای یک محیط به مساحت 160 مترمربع که نیاز به 240 لوکس روشنایی دارد در ضریب آلودگی و ضریب بهره 0.8 کدام است

الف)

50000

ب)

80000

ج)

60000

د)

100000

در کدام نوع نورپردازی 90 تا 100 درصد نور به سطح کار نمی رسد ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

واحد شدت روشنایی کدام است ؟

الف)

لومن بر وات

ب)

لوکس

ج)

لومن بر متر

د)

لومن در متر

در کدام نوع نورپردازی 0 تا 10 درصد نور به سطح کار میرسد ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 0 تا 10 در صد نور به سطح کار میتابد .

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

یکنواخت

در کدام نوع نور پردازی 40 تا 60 در صد نور به سطح کار می تابد .

الف)

مستقیم

ب)

یکنواخت

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 40 تا 60 در صد نور به سطح کار نمی تابد .

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

یکنواخت

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 60 تا 90 در صد نور به سطح کار میتابد .

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 90 تا 100 در صد نور به سطح کار میتابد .

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 10 تا 40 در صد نور به سطح کار می تابد ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای کارهای ظریف مانند طلا سازی و سوراخکاری و تراشکاری و حدیدهو قلاویز کاری کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

نیمه مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای سالن سینما  کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

غیر مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای  دفاتر کار کلاسها و بانکها کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

نیمه مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای  محوطه ها و محیط های کار معمولی کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

نیمه مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای هتلها و مهمان سراها کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

 غیر مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای بدست آوردن ضریب فضا کدام عامل تاثیری ندارد ؟

الف)

طول محیط

ب)

ارتفاع محیط

ج)

عرض محیط

د)

ارتفاع نصب چراغ

برای اندازه گیری شدت روشنایی از چه دستگاهی استفتده می شود ؟

الف)

نور متر

ب)

فتوسل

ج)

لوکس متر

د)

لومن متر

واحد شدت نور کدام است ؟

الف)

لومن

ب)

لومن بر وات

ج)

شمع

د)

لوکس

به تراکم مقدار نور در فضا چه می گویند ؟

الف)

شدت روشنایی

ب)

شدت نور

ج)

مقدار نور

د)

بهره نور

مقدار نور منبع نور به توان الکتریکی آن را چه می گویند ؟

الف)

بهره نوری

ب)

توان لامپ

ج)

مقدار نور

د)

توان خروجی

به مقدار نوری که در تمام جهات از یک منبع نوری متساعد میشود ...............  می گویند

الف)

راندمان

ب)

توان نوری

ج)

جریان نوری

د)

بهره نوری

کدام روش نور پردازی نور را بیشتر متمرکز نموده و برد آن بیشتر است ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام روش نور پردازه سایه به جود نمی آید  ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام روش نور پردازی بیشترین سایه را داریم ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

واحد های Lm - Lx  - Ca   بترتیب واحد کدام کمیت می باشند .

الف)

شدت نور -  شدت روشنایی - جریان نوری

ب)

شدت نور -  بهره نوری - جریان نوری

ج)

شدت روشنایی -  شدت نور - جریان نوری

د)

شدت نور -  جریان نوری - شدت روشنایی

علامتهای  E - φ - I    بترتیب مربوط به کدام کمیت روشنایی می باشند ؟

الف)

شدت نور -  شدت روشنایی - جریان نوری

ب)

شدت نور -  بهره نوری - جریان نوری

ج)

شدت روشنایی -  شدت نور - جریان نوری

د)

شدت نور -  جریان نوری - شدت روشنایی

به رابطه      (μ.MF)/(E.A)   چه می گویند .

الف)

شدت روشنایی لازم

ب)

مقدار نور لازم

ج)

مقدار نور موجود

د)

مقدار نور موجود

به نسبت شدت نور به سطحی که نور از آن متساعد می شود چه می نامند .

الف)

درخشندگی

ب)

شدت نور

ج)

شدت روشنایی

د)

مقدار نور 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید