نمونه سئوالات الکترونیک کاربردی

عایقها در لایه آخر خود .... الکترون داشته و ..... یک نیمه هادی میباشد . الف ) 4-سیلیسیوم ب) بیشتر از 4 - ژرمانیوم ج) کمتر از 4 - کربن د) بیشتر از 4 - مس از اضافه نمودن اتم 5 ظرفیتی به ژرمانیوم نیمه هادی نوع .......... بوجود میاید که عامل جریان الکتریکی در آن ........ هستند الف ) P-الکترونها ب) N-  حفره ها ج) N - الکترونها د) P - حفره ها مقاومت وابسته به نور کدام مورد میباشد ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR مقاومت وابسته به حرارت کدام مورد میباشد ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR مقاومت وابسته به میدان مغناطیسی کدام مورد میباشد ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR مقاومت وابسته به ولتاژ کدام مورد میباشد ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR مقاومت وابسته به میدان الکترواستاتیکی کدام مورد میباشد ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR مقدار کدام مقاومت با افزایش درجه حرارت کاهش پیدا میکند ؟ الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR مقدار کدام مقاومت با افزایش درجه حرارت افزایش پیدا میکند ؟ الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR کدام مورد در فتوسل کاربرد دارد ؟ الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR کدام مورد در تلفن کاربرد داشته و از تلفن در برابر اضافه ولتاژ محافظت میکند ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR به کدام مورد ترمیستور می گویند ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR واریستور نام دیگر کدام گزینه میباشد ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR فتوریزیستور نام دیگر کدام گزینه میباشد ؟ الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR مقاومتی با کدهای رنگی قرمز- زرد - آبی - نقره ای چند کیلو اهم میباشد . الف ) 24 ب) 2400 ج) 24000000 د) 24000 مقاومتی با کدهای رنگی نارنجی- سبز - خاکستری - نقره ای چند کیلو اهم میباشد . الف )   ب)   ج)   د)   از اتصال دو نیمه هادی نوع P , N  به یکدیگر .......... ساخته میشود . الف ) ترانزیستور ب) دیود ج) تریستور د) BJT خاصیت خازنی در دیود در کدام بخش دیود ایجاد میشود ؟ الف ) آند ب) کاتد ج) کاتد و آند د) ناحیه تخلیه پتانسیل سد در دیود سیلیسیوم چه مقدار است ؟ الف ) 0.2 ولت ب) 0.65 ولت ج) بستگی به مدار دارد د) بسته به ولتاژ منبع دارد در بایاس مستقیم دیود قطب منفی باطری به ......... و قطب مثبت باطری به ....... متصل میگردد و در این بایاس جریانی از دیود عبور ........ . الف ) آند _ کاتد _می کند  ب) کاتد _ آتد _ نمی کند  ج) آند _ کاتد _ نمیکند د) کاتد _ آند _ میکند دیود ایدال در بایاس مستقیم مانند کلید ...... و در بایاس معکوس مانند کلید ....... عمل کرده و کابرد دیود در ........ میباشد . الف ) بسته _ باز _ یکسو سازی  ب) باز _ بسته _ یکسو سازی ج) بسته _ باز _ کنترل فرکانس د) باز _ بسته _ کنترل فرکانس در تست دیود با اهم متر مقاومت نشان داده شده از دو سر دیود صفر میباشد این دیود ...... الف ) اتصال کوتاه شده است  ب) اتصال باز است ج) سالم است د) از یک سمت سالم است  در تست دیود با اهم متر هدایت از یک سمت و عدم هدایت از سمت دیگر دلیل ........... دیود است الف ) سوختن  ب) سالم بودن ج) اتصال کوتاه بودن د) اتصال باز بودن از دیود اتصال نقطه ای در کدام مورد استفاده میشود ؟ الف ) یکسو سازی- فرکانس بالا ب) یکسو سازی _ فرکانس کم ج) آشکار سازها _ فرکانس بالا د) آشکار سازها _ فرکانس کم کاربرد دیود اتصال نقطه ای و زنر بترتیب در چه بایاسی صورت میگیرد و کاربرد دیود زنر در چیست ؟ الف ) معکوس _ مسقیم - تثبیت ولتاژ ب) معکوس _ معکوس _ یکسو سازی ج) مستقیم _ معکوس _ تثبیت ولتاژ د) معکوس _ معکوس _ تثبیت ولتاژ وارکتور همان دیود ....... است الف ) شالکی ب) زنر ج) وریستور د) خازنی از کدام دیود برای کنترل فرکانس و تبدیل فرکانس به ولتاژ استفاده میشود . الف ) زنر ب) خازنی ج) شالکی د) چهار لایه از کدام دیود برای کلیدهای الکترونیکی استفاده میشود . الف ) زنر ب) خازنی ج) شالکی د) چهارلایه در کدام نوع از یکسو کنندگی دامنه ولتاژ یکسو شده 1/4 ولت از دامنه ولتاژ قبل از یکسو سازی کمتر است ؟ الف ) نیم موج  ب) تمام موج ترانس سر وسط ج) تمام موج پل د) نیم موج با ترانس سر وسط ماکزیمم ولتاژ خروجی یک ترانس 100 ولت میباشد ولتاژ مستقیم ( متوسط) پس از یکسو سازی تمام موج چه مقدار است ؟ الف ) 50 ولت  ب) 63 ولت  ج) 120 ولت  د) 31 ولت ماکزیمم ولتاژ خروجی یک ترانس 100 ولت میباشد ولتاژ مستقیم ( متوسط) پس از یکسو سازی نیم موج چه مقدار است ؟ الف ) 50 ولت  ب) 63 ولت  ج) 120 ولت  د) 31 ولت برای صافتر شدن ولتاژ یکسو شده در مدار از کدام مورد استفاده میشود ؟ الف ) خازن موازی ب) خازن سری ج) دیود بیشتر د) دیود قوی تر شماره 1N4002  روی یک قطعه الکترونیکی حک شده است این قطعه چیست ؟ الف ) ترانزیستور ب) تریستور ج) دیود یکسوساز د) زنر برای تقویت هم زمان جریان و ولتاژ از چه آرایشی در تزانزیستور استفاده میشود ؟ الف ) بیس مشترک ب) کلکتور مشترک ج) امیتر مشترک د) بیس امیتر مشترک کدام مورد ترانزیستور اثر میدان میباشد ؟ الف ) FET ب) BJT ج) LED د) تریستور برای ایزوله نمودن ( جدا نمودن) بخش الکترونیکی از ولتاژ صنعتی در یک کارت الکترونیکی از کدام مورد استفادخ میشود ؟ الف ) فتو ترانزیستور ب) زوج نوری ج) دیود زنر د) دیود نوری و ترانزیستور از کدام مورد جهت تقویت استفاده میشود ؟ الف ) ترانزیستور ب) تریستور ج) ترایاک د) زنر کدام گیت منطقی مانند دو کلید موازی عمل مینماید ؟ الف ) AND ب) OR ج) XOR د) XNOR کدام گیت منطقی مانند دو کلید سری عمل مینماید ؟ الف ) AND ب) OR ج) XOR د) XNOR در کدام گیت منطقی خروجی عکس ورودی است ؟ الف ) NOT ب) NAND ج) NOR د) XNOR کدام تابع مانند دو شاستی دوبل موازی NO  می باشد ؟  الف ) A + A ب) A.A ج) A.A د) A+A کدام تابع مانند دو شاستی دوبل سری NO  می باشد ؟ ( شکل روبرو) الف ) A + A ب) A.A ج) A.A د) A+A  در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که دو ورودی مشابه هم باشند ؟ الف ) NOR ب) XOR ج) XNOR د) NAND  در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که دو ورودی غیر مشابه هم باشند ؟ الف ) NOR ب) XOR ج) XNOR د) NAND  در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که حد اقل یکی از ورودی ها 1  باشد ؟ الف ) OR ب) NOR ج) AND د) NAND در کدام گیت منطقی با دو ورودی خروجی در صورتی صفر میباشد که هر دو ورودی 1 نمیباشد ؟ الف ) NAND ب) NOR ج) XOR د) XNOR عبارت " انرژی الکتریکی را بر اساس میدان مغناطیسی در خود ذخیره میکند " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟ الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر عبارت " انرژی الکتریکی را بر اساس میدان الکتریکی در خود ذخیره میکند " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟ الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر عبارت " در جریان مستقیم اتصال باز میباشد  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟ الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر عبارت " در جریان مستقیم اتصال کوتاه میباشد  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟ الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر عبارت " در جریان مستقیم باعث پس فاز شدن جریان نسبت به ولتاژ میشود  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟ الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر عبارت " در جریان مستقیم باعث پیش فاز شدن جریان نسبت به ولتاژ میشود  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟ الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر کدام مورد مفهوم سلف نمی باشد ؟ الف ) سیم پیچ ب) بوبین ج) چک د) پتانسیومتر ولوم یک دستگاه مانند رادیو یک ........ میباشد . الف )

/ 0 نظر / 112 بازدید