نمونه سئوالات بخش موتور و تابلو

حداکثر ولتاژ تابلو های فشار ضعیف چند ولت میباشد ؟ الف) 500 متناوب - 600 مستقیم ب) 1200 متناوب - 1000 مستقیم ج) 10000 متناوب - 12000 مستقیم د) 1000 متناوب - 1200 مستقیم عملیات  زیرسازی تابلو برق بترتیب کدام مورد است ؟ الف) چربی گیری - زنگ زدایی - فسفاته کاری ب) زنگ زدایی - چربیگیری - فسفاته کاری ج) چربی گیری - فسفاته کاری - زنگ زدایی  د) چربی گیری - زنگ زدایی - رنگ کاری ایجاد سطح ناهموار برای چسبیدن رنگ روی تابلو چه نام دارد ؟ الف) سنبلاست ب) زنگ زدایی ج) فسفاته کاری د) رنگ کاری وظیفه اسکلت در تابلو چیست ؟ الف) جلو گیری از ورود اشیاء ب) نگهداری کل اجراء ج) نگهداری پوشش د) نصب تجیزات روی آن کدام مورد قادر به تشخیص و قطع جریان اتصال کوتاه می باشد ؟ الف) کلید فیوز ب) کلید اتومات ج) کلید اهرمی د) کلید زبانه ای کدام مورد فقط برای قطع ولتاژ کاربرد دارد ؟ الف) کلید فیوز ب) کلید اتومات ج) کلید مینیاتوری د) کلید زبانه ای برای اندازه گیری جریانهای زیاد و ولتاژ های زیاد متناوب در تابلو ها بترتیب از چه وسیله ای استفاده میشود ؟ الف) CT- PT ب) PT - CT ج) ترانس جریان - ترانسفورماتور د) مقاومت سری- مقاومت موازی در تابلو ها معمولا از چند ولتمتر و چند آمپر متر استفاده میشود ؟ الف) سه آمپر متر- سه ولتمتر ب) سه آمپر متر- یک ولتمتر ج) یک آمپر متر- سه ولتمتر د) سه آمپر متر- یک ولتمتر همراه کلید ولتمتر برای تشخیص اضافه بار و اتصال کوتاه در کلید ها بترتیب از چه عنصری استفاده میشود ؟ الف) بی متال - رله مغناطیسی ب) رله مغناطیسی - بیمتال ج) کنتاکتور - رله د) فیوز - بی متال کلیدی که قادر است جریان را با استفاده از نیروی مغناطیسی قطع و وصل نماید ........ نام دارد الف) کلید اتومات ب) کنتاکتور ج) رله د) کلید فیوز در تابلو ها انرژی التریکی بوسیله ....... در داخل تابلو توزیع میشود ؟ الف) کلید ها ب) کابل بدون روکش ج) شین د) کابل اتصال کابل یه شین بوسیله ....... واتصال کابل به تابلو بوسیله ...... صورت میگیرد ؟ الف) پیچ - گلند ب) کابلشو - گلند ج) کابلشو - بست د) موف - کابلشو در جایی که کابل کوتاه باشد برای اتصال کابل به کابل از ...... و ........ استفاده میشود  الف) کابلشو - ترمینال ب) کابلشو - مفصل ج) موف - ترمینال د) موف - مفصل رنگ شین های 1 و 2 و 3 و ارت بترتیب کدام مورد است ؟ الف) آبی - زرد - قرمز - سبز زرد ب) قرمز - زرد - ابی - سبز زرد ج) قرمز - آبی - زرد - سبز زرد د) زرد - قرمز - ابی - سبز زرد اتصال شین فاز به اسکلت تابلو بوسیله ........ صورت میگیرد  الف) مقره اتکایی ب) مقره کششی ج) پیچ و رولپلاک د) پیج . مهره مسی حد اقل فاصله شینها در تابلو فشار ضعیف چند سانتیمتر باید باشد ؟ الف) 25 ب) 15 ج) 10 د) 20 تابلویی که میتواند در محیط باز و زیر باران نصب شود چه نام دارد ؟ الف) OUT DOOR ب) IN DOOR ج) تابلو ایستاده د) تابلو دیواری معمولا تابلو های اصلی و فرعی بترتیب از چه نوعی هستند ؟ الف) ایستاده بارانی ب) بارانی - ایستاده ج) ایستاده - ایستاده د) ایستاده - دیواری فیوز مدارات روشنایی از چه نوعی هستند ؟ الف) تند کار نوع A ب) کند کار نوع C ج) فرقی نمیکند د) مینیاتوری فیوز مدارات موتوری و ترانسفورماتوری از چه نوعی هستند ؟ الف) تند کار نوع A ب) کند کار نوع C ج) فرقی نمیکند د) مینیاتوری فیوز مدارات فرمان تابلو ها چیست ؟ الف) 4 آمپر ب) 10 آمپر ج) 16 آمپر د) 25 آمپر فیوز مدارات روشنایی در تابلو ها چیست ؟ الف) 4 آمپر ب) 10 آمپر ج) 16 آمپر د) 25 آمپر فیوز مدارات پریزها در تابلو ها چیست ؟ الف) 4 آمپر ب) 10 آمپر ج) 16 آمپر د) 25 آمپر ولتاژ عایقی کابلهای تابلو فشار ضعیف چند ولت  است ؟ الف) 500 ب) 1000 ج) 5000 د) 4000 صفحه یک آمپر متر در یک تابلو فشار ضعیف تا 2000 آمپر درجه بندی شده مفهوم آن اینست که در این تابلو ..... بکار رفته است  الف) ترانس جریان ب) ترانس ولتاژ ج) کلید فیوز د) کلید اتومات حد اکثر طول تابلو های ایستاده چه مقدار است ؟ الف) 220 سانتیمتر ب) 200 سانتیمتر ج) 250 سانتیمتر د) 300 سانتیمتر حفاظت کابلها در تابلو ها وظیفه کدام مورد است ؟ الف) بی متال ب) کلید فیوز ج) کلید اتومات د) فیوز حد اقل سطح مقطع کابل و سیم در تابلوهای برای مسیر روشنایی و پریزها چه مقدار است ؟ الف) 2.5 - 1.5 ب) 1.5 - 2.5 ج) 2.5 - 4 د) 2.5 - 6 سطح مقطع شین ارت در تابلو ها حد اقل چه مقدار باید باشد ؟ الف) برابر شین فاز ب) دوبرابر شین فاز ج) نصف شین فاز د) بیشتر از نصف شین فاز ترتیب شینهای سه فاز بصورت افقی دید از جلو تابلو از بالا به پایین چگونه است ؟ الف) قرمز - زرد -آبی ب) آبی - قرمز -زرد ج) آبی - زرد - قرمز د) قرمز - آبی - زرد چنانچه در تابلویی آمپر متر عدد 10 را نشان دهد و این آمپرمت با یک ترانس جریان 100/5 مورد استفاده شده باشد جریان اصلی چه مقدار است ؟ الف) 200 آمپر ب) 100 آمپر ج) 300 آمپر د) 50 آمپر روی پلاک موتوری عبارت 220/380 وجود دارد اتصال این موتور در شبکه برق ایران چگونه باید باشد ؟ الف) فقط ستاره  ب) فقط مثلث ج) ستار و مثلث د) نه ستاره نه مثلث کلید زبانه ای چپگرد راستگرد چند ترمینال دارد ؟ الف) 8 ب) 10 ج) 6 د) 12 برای اندازه گیری جریانهای زیاد در مدارات متناوب از کدام مورد استفاده میشود ؟ الف) ترانس ولتاژ ب) ترانس افزاینده ج) ترانس جریان د) ترانس کاهنده کاربرد کلید ولتمتر کدام است ؟ الف) قطع و وصل ولتمتر ب) استفاده از سه ولتمتر بجای یک ولتمتر ج) جلوگیری از سوختن ولتمتر د) استفاده از یک ولتمتر بجای سه ولتمتر سرعت رتور یک موتور سه فاز آسنکرون 4 قطب    ...... میباشد . کدام مورد صحیح می باشد ؟ الف) 2900 ب) 1500 ج) 1460 د) 1400 شرط شروع به کار موتور سه فاز وجود ..... و شرط ادامه کار آن وجود ...... می باشد . الف) حداقل 2 فاز - یک فاز ب) حداقل دو فاز - دوفاز ج) سه فاز - حد اقل یک فاز د) سه فاز - حداقل دو فاز روی پلاک یک موتور عبارت380 y حک شده است در شبکه برق ایران این موتور گونه کار میکند ؟ الف) فقط ستاره  ب) فقط مثلث ج) نه ستاره نه مثلث د) هم ستاره و هم مثلث حروف دو سر یک کلاف موتور سه فاز در استاندارد IEC عبارت است از ...... و در استاندارد VDE  عبارت است از ...... ( از راست به چپ ) الف) X , Y - U , V ب) U , X - U1 , U2 ج) U1 , V2 - U , X د) V , X - V1 , V2 شماره های روی کنتاکتور مربوط به دومین کنتاکت NC  در یک کنتاکتور کدام است ؟ الف) 11,12 ب) 13,14 ج) 23,24 د) 21,22 قدرت موتور در حالت مثلث چند برابر حالت ستاره است ؟ الف) 3 برابر ب) 1/3 برابر ج) 1.7 برابر (رادیکال سه) د) 1.7 / 1 برابر چنانجه ولتاژ خط شبکه ای 400 ولت باشد و یک موتور در حالت ستاره در این شبکه راه اندازی شود ولتاژ رسیده به هر سیم پیچ چه مقدار است ؟ الف) 380 ب) 230 ج) 220 د) 400 در مدار ستاره مثلث کنتاکتوری چند کنتاکتور و چند بیمتال بکار میرود ؟ الف) سه کنتاکتور و سه بیمتال ب) سه کنتاکتور و دو بیمتال ج) دو کنتاکتور و یک بیمتال د) سه کنتاکتور و یک بیمتال در اتصال مثلث موتور کدام حالت برقرار میباشد ؟ الف) U2 , V2 , W2  به هم وصل میشوند ب) U1 , W2 , L1  به هم وصل میشوند ج) U1 , V2 , L1  به هم وصل میشوند د) W1 , W2 , L2  به هم وصل میشوند وظیفه کدام مورد در مدار حفاظت از کابلها میباشد ؟ الف) فیوز ب) بیمتال ج) کلید د) کنتاکتور وظیفه کدام مورد در مدار حفاظت از موتور در برابر اضافه بار  میباشد ؟ الف) فیوز ب) بیمتال ج) کلید د) کنتاکتور در یک مدار کنتاکتوری کنتاکت NC کنتاکتور در مسیر جریان خودش سری شده است س از استارت مدار , کنتاکتور ........ الف) دائما قطع و وصل میشود ب) اصلا وصل نمیشود  ج) وصل شده وسپس قطع میشود د) وصل میماند چنانچه در یک مدار کنتاکتوری با فشار شستی کنتاکتور جدب شده و با برداشتن دست قطع شود در این مدار........ الف) کنتاکت خود نگدار ندارد ب) کنتاکتور خراب است ج) شستی خراب است د) استپ خراب است 

/ 0 نظر / 122 بازدید