نمونه سئوالات برق صنعتی کارو دانش

1)یک اینچ چند میلیمتر است ؟

الف ) 25.4                           ب) 50.8                             ج) 254                              د) 508

2) ابعاد کاغذ  A3  چند میلیمتر است ؟

الف ) 210 * 148              ب) 420 * 210                          ج) 420 * 297          د) 420  * 594

3) برای رزوه کردن لوله و صاف کردن پلیسه داخلی لوله بترتیب از چه ابزاری استفاده میشود .

    الف ) قلاویز – برقو     ب) حدیده – سوهان تخت       ج) قلاویز – حدیده     د ) حدیده  - برقو

4) نمای بالای شکل مقابل کدام است ؟

ب )

 


الف)

ج )

د )

5 ) تولید الکتریسیته بوسیله گرما و فشار بترتیب چه نام دارد ؟

الف ) فتو الکتریک – ترمو الکتریک    ب) الکترومغناطیس-پیزوالکتریک      ج) ترموالکتریک-پیزوالکتریک     د) ترموالکتریک-الکترومغناطیس

6) مقاومت حرارتی که با افزایش درجه حرارت مقاومت آن کم می شود چه نام دارد ؟

الف ) PTC           ب) NTC          ج) VDR           د) LDR

7 ) در یک مدار سری شامل مقاومت 8 اهمی و خازن 6 اهمی در جریان متناوب  ضریب قدرت مدار چند است ؟

الف ) 0.8          ب)   0.6            ج ) 1              د ) 0.5

8) انرژی مصرفی مقاومت اهمی  و خازن و سلف در جریان متناوب بترتیب ........و....... و......... می باشد

الف ) واته – دواته – واته       ب) اکتیو – راکتیو – اکتیو       ج ) مفید – غیر مفید – مفید       د) اکتیو – راکتیو – راکتیو

9) برای افزایش ظرفیت خازن ها را ...... و برای کاهش ظرفیت خازن ها را ....... می بندیم . و انرژی دخیره شده در خازن به ..... بستگی دارد

الف )  موازی – سری – ولتاژ      ب ) سری – موازی – ولتاژ      ج ) سری – موازی – ظرفیت        د ) موازی – سری – جریان

10 با قرار دادن یک هسته در داخل یک سیم پیچ دارای جریان مستقیم کدام مورد اتفاق می افتد ؟

الف ) جریان کم میشود             ب) جریان افزایش می یابد                 ج ) فوران افزایش می یابد                د ) فوران کاهش می یابد

11) عبارت     توان خروجی تقسیم بر توان ورودی      مفهوم کدام مورد است ؟

الف ) ضریب بهره                  ب ) ضریب توان                 ج ) ضریب قدرت               د ) توان مفید

12) مقاومت یک سیم با طول سیم نسبت ..... با سطح مقطع نسبت ....... دارد ؟

الف )مستقیم – مستقیم       ب) مستقیم - معکوس           ج) معکوس – معکوس           د) معکوس -  مستقیم

13) برای اندازه گیری انرژی اکتیو و توان راکتیو بترتیب از کدام یک از وسایل زیر استفاده میشود ؟

الف ) واتمتر – کنتور     ب ) کنتور – واتمتر      ج) کنتور – وارمتر                 د) وارمتر – واتمتر

14) برای اندازه گیری جریانهای زیاد و ولتاژهای زیاد متناوب بترتیب ازراست به چپ از چه وسیله ای استفاده میشود ؟

الف ) ترانس جریان _ CT     ب) ترانس ولتاژ – PT      ج ) مقاومت شنت – مقاومت سری      د) CT  - PT

15 ) با برخورد دست شخص به سیم فاز، برق مدار سریعا قطع میشود در این مدار کدام مورد بکار رفته است ؟

الف ) فیوز تند کار       ب) کلید FI        ج)  کلید FU         د) کلید اتومات

16 ) شعاع خمش کابل فشار ضعیف چند برابر قطر خارجی آن است ؟

الف ) 7     ب) 10    ج) 15     د) 5

17) برای حفاظت موتورها از فیوز ................  و برای حفاظت لامپها از فیوز ........ استفاده می شود .

الف ) کند کار – تند کار        ب) تند کار – کند کار                 ج ) تند کار – بی متالی     د) مینیاتوری – بی متالی

18) عنصر اصلی دیمر – فتوسل – رله حرارتی  بترتیب کدام مورد می باشد ؟

الف) ترایاک – بی متال – مقاومت نوری                      ب) بی متال – مقاومت نوری – مقاومت حرارتی

 ج) ترایاک – مقاومت نوری – بی متال                        د) دیمر – مقاومت حرارتی – مقاومت متغییر

19) در شکل زیر به جای حروف  d, c, b, a  بترتیب از راست به چپ چه اعدادی باید نوشت ؟                                                  

الف) 11و 12و 21 و 22         ب) 21و 22 و 23و 24        ج ) 23 و 24 و 11و 12         د) 10 و 11 و 12و 13 

    

20 ) در یک مدار فرمان دو کنتاکتورK1M, K2M بکار رفته به گونه ای که هیچگاه دو کنتاکتور نمی توانند با هم جذب شوند این مدار :

الف) مدار ستاره مثلث است                                  ب) مدار راه اندازی موتور است

ج) مدار چپ گرد راست گرد است                        د) موتور دالاندر است

21) در مدارات فرمان b , d, k ,s  بترتیب از راست به چپ مشخص کننده چه چیز می باشند ؟

الف ) سویچ – کلید – وسایل حفاظتی – شستی           ب) لیمیت سویچ – کنتاکتور – تایمر – شستی

ج) سویچ – کنتاکتور – وسایل حفاظتی – فیوز             د) لیمیت سویچ – کنتاکتور – فیوز – وسایل حفاظتی   

22) برای دریافت هزینه انرژی مصرفی توسط اداره برق با دو نرخ متفاوت در ساعات مختلف از چه وسیله ای استفاده میشود ؟

الف ) کنتور دو تعرفه    ب) کنتور اکتیو و کنتور راکتیو     ج) کنتور تک فاز و کنتور سه فاز     د) دو کنتور مختلف

23 ) سرسیم های خروجی از موتور سه فاز 6 عدد بوده و سه سر اول با هم وسه سردیگر با هم  ارتباط الکتریکی دارند این موتور ..........

الف ) ستاره مثلث است     ب) دو دور با سیم پیچ جداگانه است     ج) تک فاز با سیم پیچ راه انداز است    د) دالاندر است

24 ) دو عبارت "از راه دور فرمان پذیر است " و " برای اندازه گیری ولتاژهای زیاد بکار میرود " بترتیب مربوط به چه وسایلی است ؟

الف ) کنتاکتور – ولتمتر      ب) کنتاکتور – ترانس ولتاژ      ج) کلید زبانه ای – ترانس ولتاژ   د) رله زمانی – ولتمتر

25 ) هر چقدر جریان مصرف کننده ......... باشد سطح مقطع کابل انتخابی....... است . و افت ولتاژ در کابل با طول کابل نسبت.. ..... دارد .

الف ) بیشتر – کمتر - مستقیم    ب) کمتر – بیشتر – مستقیم    ج ) بیشتر – بیشتر – معکوس     د) کمتر – کمتر – مستقیم 

26 ) کدام گروه از وسایل اندازه گیری زیر دارای دو سیم پیچ ( ولتاژ و جریان )  میباشند .

الف ) آمپر متر – ولتمتر – اهم متر     ب ) واتمتر – کنتور – وارمتر     ج) ولتمتر – واتمتر – اهم متر    د) کنتور – کسینوس فی متر – آمپر متر

27 ) سومین کنتاکت NC  و دومین کنتاکت NO   در یک کنتاکتور به ترتیب از راست به چپ دارای چه شماره ای میباشند ؟

الف ) 31-32 / 23-24     ب) 21-22 / 33-34         ج ) 11-12  / 13-14          د) 33- 34  / 21-22

28 ) حد ولتاژ و جریان خطرناک برای انسان بترتیب چند ولت و میلی آمپر است ؟

الف ) 50 – 120      ب) 120 – 50       ج) 65 – 50         د) 220  - 110

29 ) در یک مدار سری شامل مقاومت اهمی 3  اهم و مقاومت سلفی 4 اهم جریان عبوری از مار وقتی به ولتاژ  35 ولت متصل میباشد چند آمپر است ؟

الف )  5       ب ) 7     ج) 10      د)   12

30 ) در شبکه سه فاز که ولتاژ هر فاز با فاز دیگر 400  ولت  میباشد ولتاژ هر فاز با سیم نول چند ولت میباشد  ؟

الف ) 220 ولت        ب) 240             ج) 231  ولت          د) 380 ولت

31 ) کار خازن موازی با استارتر و خازن موازی با مدار مهتابی در چراغ مهتابی چیست ؟

الف ) اصلاح ضریب قدرت – ذخیره انرژی    ب) جرقه گیر – اصلاح ضریب قدرت   ج) جرقه گیر – پارازیت گیر   د) دخیره انرژی – جرقه گیر

32 ) لامپ نئون در کدام بخش چراغ مهتابی وجود دارد ؟

الف ) داخل حباب مهتابی    ب) داخل چک         ج )داخل استارتر        د) مهتابی لامپ نئون ندارد

33) حدود اندازه گیری یک دستگاه 1000 و آخرین عدد رود صفحه 250 و در یک اندازه گیری عقربه عدد 120 را نشان میدهد مقدار اندازه گیری شده چند می باشد ؟

الف ) 120    ب) 480      ج) 1120      د) 250

34) برای کنترل یک گروه لامپ از چندین نقطه مختلف کدام وسیله مناسب تر است ؟

الف ) کلید تبدیل    ب) کلید گروهی    ج) کلید صلیبی      د) رله ضربه ای

35 ) با روشن نمودن یک لامپ پس از چند ثانیه لامپ بصورت اتومات خاموش میشود در مدار این لامپ کدام مورد بکار رفته ؟

الف ) رله راه پله      ب) رله اتومات      ج) کنتاکتور           د) فتوسل

36) برای تعیین سطح مقطع کابل کدام مورد بایستی مد نظر قرار گیرد  ؟

الف ) جریان مصرف کننده – ولتاژ                                           ب) جریان مصرف کننده – طول کابل 

ج)  جریان مصرف کننده – طول کابل – افت ولتاژ مجاز                 د) توان مصرف کننده – ولتاژ – نوع مصرف کننده

37 ) در شبکه 5 سیمه برق فشار ضعیف داخل کوچه ها ، از بالا به پایین وضعیت سیمها بترتیب چگونه است ؟

الف) L3- L2-L1   و نول – فاز روشنایی معابر                   ب) نول – فاز روشنایی معابر – L1- L2- L3

ج) نول – فاز روشنایی معابر – L3 – L2 – L1                   د) فاز روشنایی معابر – نول – L3- L2- L1   

38 ) برای اتصال کابل از یک قسمت ثابت به یک دستگاه دارای لرزش از چه نوع لوله ای استفاده میشود ؟

الف ) لوله فولادی     ب) لوله خرطومی      ج) لوله فلاکسیل        د) لوله پلی اتیلن

39 ) فرکانس ولتاژ متناوب با زمان تناوب 10 میلی ثانیه چند هرتز میباشد .

الف ) 0.1       ب) 50       ج) 200       د) 100

40 ) کدام گزینه  با بقیه موارد تفاوت دارد ؟

الف ) کلید زبانه ای       ب) فیوز مینیاتوری        ج) کلید اهرمی        د) کلید غلطکی

41) توان ظاهری در یک مدار سری شامل سلف 8  اهمی ,  خازن 4 و مقاومت 3 اهمی وقتی به ولتاژ 100 ولت متصل میباشند کدام گزینه میباشد ؟

الف ) 1 کیلو وات           ب) 2 کیلو ولت آمپر           ج ) 2  کیلو وار      د ) 2000  وات

42 )  برای محدود کردن حرکت دستگاه ها در مدارات فرمان کنتاکتوری از چه وسیله ای استفاده میشود ؟

الف) تا یمر                2 ) میکروسویچ                   3) استارت استپ دوبل               4) شستی پدالی

43 ) برای محافظت از موتور در برابر اضافه باردر مدارات فرمان از چه قطعه ای استفاده میشود ؟

الف ) فیوز فشنگی         ب) فیوز کتابی           ج ) رله کنترل فاز          د ) بیمتال

44) در موتورهای سه فاز آسنکرون حوزه دوار توسط کدام مورد ایجاد میگردد ؟

1) استاتور با اعمال ولتاژ سه فاز     2) استاتور با اعمال ولتاژ تک فاز   3 ) استاتور با اعمال سه ولتاژ تک فاز   4) روتور قفس سنجابی

45) برای اندازه گیری مقاومتهای خیلی زیاد و ضریب قدرت بترتیب از چه وسایلی استفاده میشود ؟

1 ) اهم متر – کسینوس فی متر    2 ) اهم متر – واتمتر    3 ) مگر – واتمتر    4 ) مگر – کسینوس فی متر

 

/ 0 نظر / 19 بازدید