آثار گرمایی جریان الکتریکی

آثار گرمایی جریان الکتریکی:

آثار گرمایی جریان الکتریکی : چنانچه از یک جسم جریان الکتریکی عبور نماید به علت اصطکاک ناشی از حرکت الکترونها آن جسم گرم میشود و در واقع انرژی الکتریکی به گرما تبدیل می گردد . از این خاصیت برای ساخت دستگاه هایی که انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل نمایند استفاده می گردد . در این دستگاهها انرژی گرمایی حاصله از رابطه   Q=0.24 RI²t  بدست میآید که در این رابطه

t  زمان بر حسب ثانیه

R  مقاومت جسم بر حسب اهم

I  جریان عبوری از مصرف کننده بر حسب آمپر

Q  مقدار انرژی گرمایی بر حسب کالری    میباشند

اما گرمای ناشی از عبور جریان همیشه مفید نبوده و در بعضی از مواقع مضر نیز می باشد به عنوان مثال عبور جریان از کابلهای برق گرمایی در آنها ایجاد می نماید که چنانچه این جریان زیاد باشد باعث سوختن پوسته کابل میگردد برای جلوگیری از این خطر باید محاسبه سطح مقطع کابل و فیوز انتخاب شده جهت حفاظت کابل درست انجام شده باشد.

/ 0 نظر / 28 بازدید