نمونه سئوالات بخش دوربین مدار بسته

کدام گزینه سیستم دوربین مدار بسته میباشد ؟ الف) FACP ب) QUAD ج) CCTV د) Swicher  در سیستم دوربین مدار بسته کدام مورد اهمیت بیشتری دارد ؟ الف) کیفیت صدا ب) کیفیت تصویر ج) مخفی بودن دوربین ها د) زیاد بودن دوربین ها بین دوربین و مانیتور کدام مورد نمی تواند قرار گیرد ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) ضبط کننده د) کنترلر چنانچه بخواهیم 16 تصویر بصورت چهار تایی در روی مونیتور مشاهده شود کدام مورد با ترتیب گفته شده صحیح می باشد ؟ الف) 4 عدد کواد - یک عدد سویچر - مونیتور ب) 4 عدد سویچر - یک عدد کواد - مونیتور ج) 4 عدد سویچر - یک عدد سویچر - مونیتور د) 4 عدد کواد - 4 عدد سویچر - مونیتور  کدام مورد  تصاویر را فقط به صورت تک تک روی مونیتور نمایش میدهد ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر کدام مورد تصاویر را به صورت تک تک و چهار تایی روی مونیتور نمایش میدهد ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر با کدام مورد محدودیتی برای تعداد تصاویر نمایشی روی مونیتور وجود ندارد ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر کدام مورد ضبط کننده میباشد ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر در ساختمان کدام یک از وسایل زیر تعدادی رله بکار رفته است ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر ولتاژ کار دوربین ها معمولا چند می باشد ؟ الف) 220 و 12 ب) 220 و 24 ج) 12و 24 د) 12 نقش COVER ‌( کاور ) در دوربینها چیشت ؟ الف) حفاظت در برابر ورود گردو خاک و آب ب) امکان چرخش دوربین به اطراف ج) مشاهده نشدن دوربین د) زیبا شدن دوربین برای تصویر برداری در شب کدام دوربین مناسبتر است ؟ الف) بدون کاور ب) کاوردار ج) مادون قرمز د) صنعتی برای تنظیم زاویه دید از کدام لنز استفاده میشود ؟ الف) لنز ثابت  ب) لنز قابل تنظیم ج) لنز AUTO IRIS د) لنز معمولی برای تنظیم مقدار نور ورودی به دوربین از کدام لنز استفاده میشود ؟ الف) لنز ثابت  ب) لنز قابل تنظیم ج) لنز AUTO IRIS د) لنز معمولی برای فضای خارجی ساختمان از کدام دوربین استفاده میشود ؟ الف) IN DOOR ب) OUT DOOR ج) صنعتی د) PIN UP در دستگاهای صوتی تصویری ورودی صدا و خروجی تصویر با چه عبارتی مشخص میشود ؟ الف) AUDIO IN- VIDEO OUT ب) VIDEO OUT - AUDIO IN ج) AIDIO - VIDEO د) AUDIO IN- VIDEO IN کدام مورد دارای حافطه جانبی است ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر تنظیم ساعت و تاریخ در کدام مورد امکان پذیر است ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر حد اقل وسایل مورد نیاز برای سیستم دوربین مدار بسته کدام است ؟ الف) دوربین - کابل - مونیتور ب) دوربین - کابل - سویچر - مونیتور ج) دوربین - کابل- ضبط کننده د) دوربین - مونیتور برای کنترل تصویری یک محوطه بزرگ با یک دوربین کدام روش مناسب تر است ؟ الف) دروبین با زاویه دید باز  ب) دروربین با زاویه دید بسته ج) دوربین همراه با پایه کنترل شونده د) دوربین صنعتی چنانچه دوربین به طرف نور باشد ........... الف) تصویر کدر می شود ب) تصویر سفید می شود ج) کیفیت تصویر بهتر میشود د) دوربین می سوزد  کدام دروبین دارای سنسور مادون قرمز می باشد ؟ الف) صنعتی ب) اسپید دام ج) دید در شب د) قابل کنترل هر چه زاویه دید یک دوربین بیشتر باشد صحنه گرفته شده .................... نمایش جزئیات ................  است  الف) کوچکتر - بهتر ب) بزرگتر - بهتر ج) بزرگتر -  بدتر د) کوچکتر - بدتر با کدام مورد میتوان 4 و 9 و 16 تصویر را به طور همزمان نمایش داد ؟ الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر دوربینهای داخل یک محفظه کروی قابل نصب در سقف چه نام دارند ؟ الف) اسپید دام ب) صنعتی ج) دید در شب د) مادون قرمز رنگ فیش تصویر و صدا در وسایل صوتی تصویری بترتیب چگونه است ؟ الف) قرمز - زرد ب) سفید - زرد و قرمز ج) قرمز - سفید و زرد د) زرد - قرمز و سفید وظیفه کنترل در سیستم دوربین مدار بسته چیست ؟ الف) کنترل چرخش دوربین ب) کنترل چرخش یا زوم دروبین ج) کنترل ورود و خروج افراد د) کنترل مقدار نور با افزایش عدد لنز ........... الف) وضوح تصویر بدتر میشود  ب) زاویه دید بیشتر میشود  ج) زاویه دید کمتر میشود د) تاثیری روی تصویر ندارد ولتاژ تغذیه دوربینها معمولا چه مقدار است ؟ الف) 12  مستقیم - 220  متناوب ب) 12  متناوب - 220  متناوب ج) 24  مستقیم - 220  متناوب د) 12  متناوب - 220  مستقیم در دستگاه ضبط کننده چنانچه حافظه جانبی پر شود ................ الف) دستگاه متوقف میشود  ب) روی تصاویر قبلی ذخیره میکند ج) عمل طخیره متوقف میشود د) حافظه هیچگاه پر نمی شود 

/ 0 نظر / 174 بازدید