مقاومت الکتریکی

مقاومت :

به المانی که در یک مدار در برابر عبور الکترون ایستادگی میکند مقاومت میگویند . و در یک ماده به دو علت به وجود می آید :

به علت اصطکاک الکترونها و نیروی لازم برای خارج شدن الکترون از لایه خود

مقدار یک مقاومت به سه پارامتر طول جسم L و سطح مقطع جسم  A  و ضریب هدایت جسم طبق فرمول زیر بستگی دارد  .

                                              R= L / κA

در این فرمول  L  طول جسم بر حسب متر   A   سطح مقطع جسم بر حسب  میلی متر مربع و K  (کاپا) ضریب هدایت جسم میباشد .

محاسبه مقدار مقاومت با داشتن طول و سطح مقطع

انواع مقاومتها :

مقاومتها را بر حسب ساختمان به سه نوع  مقاومتهای سیمی  مقاومتهای کربنی و مقاومتهای ترکیبی  تقسیم مینمایند .

برای مشخص کردن مقدار مقاومت از چاپ نوارهای  رنگی روی آنها استفاده می نمایند . در این نوع کد بندی رنگ اول مشخص کننده عدد اول  رنگ دوم مشخص کننده عدد دوم و رنگ سوم ضریب عدد میباشد

همچنین رنگ چهارم ترانس (درصد خطا ) را نشان میدهد .

خواندن مقاومت از روی کدهای رنگی

/ 1 نظر / 44 بازدید
فواد

سلام اقا حسن میخواستم تشکر کنم ازتون خیلی مفید بود