نمونه سئوالات درس ماشینهای الکتریکی

کدام مورد در مقدار فوران یک سیم پیچ موثر نمی باشد ؟ الف) جریان الکتریکی ب) تعداد دور سیم پیچ ج) ضخامت هسته سیم پیچ د) جنس سیم پیچ عبارت " فوران مغناطیسی بر سطح مقطع مسیر مغناطیسی " مفهوم کدام کمیت میباشد ؟ الف) شار مغناطیسی ب) شدت میدان مغناطیسی ج) چگالی فوران د) نیرو محرکه مغناطیسی کدام مورد با بقیه متفاوت است ؟ الف) شار مغناطیسی ب) چگالی فوران ج) اندوکسیون مغناطیسی د) Φ/A با افزایش سطح مقطع هسته فوران مغناطیسی ......... و با افزایش طول مسیر مغناطیسی فوران مغناطیسی ......... می یابد . الف) کاهش - افزایش ب) افزایش - افزایش ج) افزایش - کاهش د) کاهش - کاهش خاصیت مغناطیسی یک جسم روی کدام مورد میتواند تاثیر داشته باشد ؟ الف) ضریب نفوذ مغناطیسی ب) جریان سیم پیچ ج) اندوکسیون مغناطیسی د) شار مغناطیسی برای ساخت آهنربا از کدام مواد استفاده نمیشود ؟ الف) آهن ناخالص ب) مواد پارا مغناطیس ج) مواد فرومغناطیس د) آهن خالص داخل یک محفظه فلزی از جنس آهن کدام مورد وجود ندارد ؟ الف) میدان الکتریکی ب) میدان مغناطیسی ج) میدان استاتیکی د) میدان الکترو استاتیکی نیروی لورنس اساس کار کدام دستگاه نمیباشد ؟ الف) موتور ساده الکتریکی ب) موتور تک فاز ج) ترانسفورماتور د) موتور سه فاز قانون دست چپ جهت ..... و برای تعیین ...... می باشد . الف) مولد - جهت ولتاژ القایی ب) مولد - جهت جریان ج) موتور - جهت حرکت هادی د) موتور - جهت جریان  یکسو سازی در مولد جریان مستقیم به چه وسیله ای صورت میگیرد ؟ الف) دیود ب) تیغه های کلکتور ج) جاروبک د) قطب ها مقدار نیروی محرکه القایی در مولد به کدام مورد بستگی ندارد ؟ الف) طول هادی زیر قطب ب) شدت میدان مغناطیسی ج) سرعت حرکت سیم پیچ د) قطر سیم پیچ مقدار نیروی مکانیکی در موتور به کدام مورد بستگی ندارد ؟ الف) زاویه جهت حرکت سیم با میدان ب) شدت میدان مغناطیسی ج) قطر محور آرمیچر ( رتور) د) جریان عبوری از سیم پیچ در منحنی مغناطیسی مواد در کدام ناحیه تغییر جریان سیم پیچ تغییر ی د رمقدار فوران مغناطیسی ندارد ؟ الف) ناحیه خطی  ب) ناحیه غیر خطی ج) ناحیه پسماند د) ناحیه اشباع وجود مولکولهای مغناطیسی مرتب شده در یک هسته پس از قطع جریان سیم پیچ مفهوم کدام مورد است ؟ الف) پس ماند مغناطیسی ب) اشباع مغناطیسی ج) مولکول مغناطیسی د) اتم مغناطیسی در یک ترانسفورماتور سیم پیچی که دور کمتر دارد را چه مینامند ؟ الف) ثانویه  ب) اولیه ج) ولتاژ ضعیف د) ولتاژ قوی کدام مورد در ترانسفورماتور ایدآل صحیح نمی باشد ؟ الف) تلفات صفر است ب) راندمان 100 است ج) E1=E2 د) U1/U2 = N1/N2 = I2/I1 کدام یک از تلفات زیر در ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری تقریبا صفر است ؟ الف) تلفات مسی ب) تلفات آهنی ج) تلفات هیسترزیس د) تلفات مسی و آهنی کدام یک از تلفات زیر در ترانسفورماتور به فرکانس بستگی بیشتری دارد ؟ الف) هیسترزیس ب) فوکو ج) گردابی د) مسی انتقال انرژی از اولیه به ثانویه ترانسفورماتور بوسیله کدام مورد صورت میگیرد ؟ الف) کوپلینک آهنی ب) کوپلینگ مغناطیسی ج) میدان استاتیکی د) میدان الکتریکی یک ترانسفورماتور در اولیه 100 دور سیم ودر ثانویه 250 دور سیم دارد این ترانسفورماتور ......... است . الف) افزاینده ولتاژو افزاینده جریان ب) افزاینده ولتاژ و کاهنده جریان ج) افزاینده ولتاژ و کاهنده جریان د) کاهنده ولتاژ و کاهنده جریان  نسبت توان اولیه به ثانویه در ترانس ....... نام دارد و عددی است .....  .  الف) راندمان - بیشترا از 1 ب) راندمان - کمتر از 1  ج) عکس راندمان - بیشتر از 1  د) راندمان - برابر 1 سرعت رتور یک موتور سه فاز آسنکرون 2 قطب    ...... و سرعت لغزش آن ...... میباشد . کدام مورد صحیح می باشد ؟ الف) 2900 - 100 ب) 1500 - 1450 ج) 1460 - 40 د) 2950 - 60  در کدام روش راه اندازی تلفات در راه اندازی بیشتر است ؟ الف) ستاره مثلت  ب) اتوترانسفورماتور ج) مقاومت سری با استاتور د) تغییر فرکانس حروف دو سر یک کلاف موتور سه فاز در استاندارد IEC عبارت است از ...... و در استاندارد VDE  عبارت است از ...... ( از راست به چپ ) الف) X , Y - U , V ب) U , X - U1 , U2 ج) U1 , U2 - U , X د) X , Y - U1 , U2 عنوان ستاره دوبل برای کدام موتور استفاده میشود ؟ الف) دو دور ب) دو سیم پیچ ج) دالاندر د) ستاره مثلث دلیل ساخت موتورهای روتور سیم پیچی شده کدام است ؟ الف) ساختمان ساده تر ب) قدرت بیشتر ج) کنترل جریان راه اندازی د) قیمت ارزانتر در کدام روش راه اندازی تلفات کمتر است ؟ الف) مقاومت سری با روتور  ب) مقاومت سری با استاتور ج) مقاومت سری با استاتور و روتور د) اتوترانسفورماتور بهترین و متداول ترین روش تغییر سرعت موتور امروزه کدام است ؟ الف) تغییر قطب ب) تغییر ولتاژ ج) تغییر فرکانس د) موتور دو سرعته  یک موتور سه فاز 4 کیلو وات برای راه اندازی در شبکه 400 ولت تک فاز نیاز خازن با کدام ظرفیت دارد ( میکروفاراد) ؟ الف) 280 ب) 250 ج) 88 د) 22 در کدام موتور تک فار سیم پیچ راه انداز وجود ندارد ؟ الف) موتور با خازن دایم ب) موتور با فاز شکسته  ج) موتور با قطب چاکدار د) موتور با خازن موقت کار برد رله جریان زیاد چیست ؟ الف) راه اندازی موتور تک فاز  ب) راه اندازی موتور سه فاز ج) حفاظت موتور سه فاز د) تولید جریان زیاد

/ 0 نظر / 14 بازدید