نمونه سئوالات بخش لامپ های روشنایی

نور لامپ بخار سدیم فشار کم - بخار سدیم فشار بالا - بخار جیوه بترتیب  کدام مورد است ؟

الف)

سفید - سفید طلایی - زرد

ب)

سفید طلایی - زرد - سفید

ج)

زرد - سفید طلایی - سفید

د)

زرد - سفید طلایی - زرد

نور لامپ نئون  کدام مورد است ؟

الف)

سفید

ب)

سفید طلایی

ج)

بنفش

د)

سبز

نقش خازن موازی با چراغهای دارای چک کدام است ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

جرقه گیر

ج)

افزایش توان

د)

کاهش جریان مفید

نقش خازن موازی با استارتر در چراغ فلورسنت  کدام است ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

جرقه گیر

ج)

افزایش توان

د)

کاهش جریان مفید

در کدام چراغ نیاز به استارتر نیست ؟

الف)

بخار سدیم فشار بالا

ب)

متال هالید

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

در کدام چراغ ترانسفورماتور افزاینده بکار رفته است ؟

الف)

بخار سدیم فشار بالا

ب)

نئون

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

در کدام لامپ با ولتاژ زیاد دائمی تولید می شود  ؟

الف)

بخار سدیم فشار بالا

ب)

نئون

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

در کدام لامپ عایق بندی الکتریکی اهمیت زیادی دارد ؟

الف)

بخار سدیم فشار بالا

ب)

نئون

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

نقش نیتروژن (ازت) در لامپ رشته ای کدام است ؟

الف)

جلو گیری از تبخیر سطحی تنگستن

ب)

ازدیاد عمر لامپ

ج)

جلو گیری از سوختن لامپ

د)

جلوگیری از ایجاد جرقه بین پایه ها

نقش آرگون در لامپ رشته ای کدام است ؟

الف)

جلو گیری از تبخیر سطحی تنگستن

ب)

روشنایی بیشتر

ج)

افزایش راندمان لامپ

د)

جلوگیری از ایجاد جرقه بین پایه ها

در جاده های خارج از شهر و اتوبانها از کدام چراغ استفاده میشود ؟

الف)

نور افکن

ب)

جیوه

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

استارتر در کدام قسمت مدار چراغ بخار سدیم قرار میگیرد ؟

الف)

قبل از چک سری با آن

ب)

قبل از چک موازی با مدار

ج)

سری با لامپ

د)

بعد از چک موازی با لامپ

کدام لامپ دارای سه الکترود است ؟

الف)

بخار جیوه

ب)

بخار سدیم

ج)

هالوژن

د)

متال هالید

کدام لامپ دارای سه الکترود است ؟

الف)

بخار جیوه

ب)

بخار سدیم

ج)

هالوژن

د)

متال هالید

بهره نوری کدام لامپ از بقیه بیشتر است ؟

الف)

رشته ای

ب)

هالوژن

ج)

بخار سدیم فشار بالا

د)

بخار جیوه

عمر کدام لامپ از بقیه بیشتر است ؟

الف)

رشته ای

ب)

هالوژن

ج)

بخار سدیم فشار بالا

د)

بخار جیوه

اعداد 1000 - 2000 - 3000   ساعت  بترتیب مربوط به عمر کدام لامپ ها می باشد ؟

الف)

هالوژن - رشته ای-سدیم فشار کم

ب)

رشته ای - هالوژن-جیوه

ج)

رشته ای - جیوه-سدیم فشار کم

د)

رشته ای - هالوژن-سدیم فشار کم

اعداد 3000 - 7500 - 10000   ساعت  بترتیب مربوط به عمر کدام لامپ ها می باشد ؟

الف)

سدیم فشار کم- جیوه-سدیم فشار بالا

ب)

سدیم فشار بالا - جیوه-سدیم فشار زیاد

ج)

رشته ای - جیوه-سدیم فشار کم

د)

جیوه - هالوژن-سدیم فشار کم

کدام یک از لامپهای زیر بصورت میله ای ساخته میشوند ؟

الف)

سدیم

ب)

جیوه

ج)

هالوژن

د)

متال هالید

اعداد 35 - 65 - 100- 180  لومن بر وات  بترتیب مربوط به بهره نوری کدام  لامپ ها می باشد ؟

الف)

جیوه-هالوژن- سدیم فشار بالا-سدیم فشار کم

ب)

هالوژن-جیوه- سدیم فشار بالا-سدیم فشار کم

ج)

هالوژن-جیوه- سدیم فشار پایین-سدیم فشار بالا

د)

جیوه- سدیم فشار بالا-سدیم فشار کم- جیوه

در کدام لامپ برم و ید بکار رفته است ؟

الف)

سدیم

ب)

جیوه

ج)

هالوژن

د)

متال هالید

در کدام لامپ سدیم - جیوه  -گزنون   بکار رفته است ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

سدیم فشار بالا

د)

متال هالید

در کدام لامپ سدیم - نئون   بکار رفته است ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

سدیم فشار بالا

د)

متال هالید

در کدام لامپ جیوه و آرگون   بکار رفته است ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

سدیم فشار بالا

د)

متال هالید

نقش ترانس در لامپ های نئون  چیست ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

محدود کردن جریان

ج)

افزایش ولتاژ

د)

کاهش ولتاژ

نقش مقاومت سری با الکترود فرعی در لامپ بخار جیوه چیست ؟

الف)

محدود کردن جریان

ب)

افزایش توان لامپ

ج)

افزایش عمر

د)

کاهش ولتاژ

نقش گاز بی اثر در لامپ های رشته ای  چیست ؟

الف)

افزایش عمر و جلو گیری از انتقال حرارت

ب)

افزایش عمر

ج)

افزایش نور

د)

کاهش جریان

نقش چک در لامپ های گازی  چیست ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

محدود کردن جریان اولیه

ج)

افزایش ولتاژ در شروع به کار

د)

کاهش ولتاژ

نقش چک در لامپ های گازی  چیست ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

محدود کردن جریان دائمی

ج)

افزایش ولتاژ در شروع به کار

د)

مورد ب و ج

نقش چک در لامپ های بخار جیوه  چیست ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

محدود کردن جریان دائمی

ج)

افزایش ولتاژ در شروع به کار

د)

مورد ب و ج

ولتاژ لازم برای هر متر لامپ نئون چند ولت است ؟

الف)

2000

ب)

1000

ج)

500-600

د)

220

ولتاژ لازم برای 10 متر لامپ نئون چند ولت است ؟

الف)

8000

ب)

5000

ج)

15000

د)

3000

در ساختمان کدام لامپ مقره کاربرد دارد ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

نئون

د)

متال هالید

کلام لامپ بصورت لوله قابل خم ساخته میشود ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

نئون

د)

متال هالید

کلام لامپ را جهت تزئینات بکار می برند میشود ؟

الف)

نئون

ب)

جیوه

ج)

رشته ای

د)

متال هالید

در کدام یک از لامپ ها توان مصرف راکتیو کمتر وجود دارد ؟

الف)

نئون

ب)

جیوه

ج)

رشته ای

د)

متال هالید

خازن اصلاح ضریب قدرت در کدام بخش مدار لامپ دارای چک بکار میرود ؟

الف)

موازی با استارتر

ب)

سری با استارتر

ج)

موازی با لامپ

د)

موازی با شبکه

کدام لامپ در توان های 18 تا 125 وات ساخته می شود ؟

الف)

فلورسنت

ب)

جیوه

ج)

سدیم

د)

نئون

نور کدام لامپ بیشترین حساسیت را برای چشم انسان دارد ؟

الف)

فلورسنت

ب)

جیوه

ج)

سدیم فشار بالا

د)

سدیم فشار کم

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
مجیذ

سلام جواب ها را هم میدادی تا ببینیم چی به چی هست