برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

در این بخش شمامی توانید نقشه سه نوع مدار تبدیل را ماهده نمایید . لازم به ذکر است که دو مورد بازاری  و باصرفه غیر استاندارد بوده و کاربرد ندارد و  فقط با نوع استاندارد اجرا گردد .

مدار حقیقی تبدیل استاندارد :

 

 

 

 

 

مدار تبدیل بازاری :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدار تبدیل باصرفه (حرفه ای) :

 

 

 

 

 ارسال توسط حسن سلامی