برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠

قانون اهم

طبق قانون اهم مقدار جریان عبوری از یک مقاومت با مقدار ولتاژ دو سر آن نسبت مستقیم و با مقدار مقاومت نسبت عکس دارد .

سه فرمول فوق بیان کننده این مطلب میباشند .

در یک مصرف کننده توان مصرفی از یکی از روابط زیر محاسبه میگردد .

                               P=RI^2=UI=U^2/R                 

با انتخاب دو پارامتر و کلیک روی  Answer  پاسخ پارامتر مجهول را روی مدار مشاهده نمایید .                                   

 

 ارسال توسط حسن سلامی