برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

اختلاف پتانسیل :

در بخش بارداری اجسام دیدیم که چگونه  میتوان یک جسم را باردار نمود . چنانچه یک جسم باردار داشته باشیم (خواه بار مثبت خواه بار منفی ) و توسط یک هادی اتصالی بین جسم باردار و زمین برقرار نماییم  الکترونها بین زمین و جسم باردار حرکت خواهند نمود تا جسم باردار بی بار گردد.

در اینجا زمین  به عنوان نقطه صفر عمل  مینماید و میگوئیم که  بین  جسم باردار و زمین    اختلاف پتانسیل وجود دارد .

چنانچه جسم دارای بار منفی باشد الکترونها از جسم به زمین منتقل میگردند . و چنانچه جسم درای بار مثبت باشد الکترونها از زمین به جسم منتقل شده تا اینکه جسم دارای بار خنثی گردد .

در واقع اختلاف پتانسیل باعث عبور الکترون و انجام کار  شده است .

پتانسیل الکتریکی عبارت است کاری که باید انجام گردد تا واحد بار الکتریکی مثبت  از زمین به جسم منتقل گردد .

U = W / q

U  اختلاف پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت

کار انجام شده بر حسب ژول

q   بار الکتریکی بر حسب کولن

در یک مقایسه ساده میتوان اختلاف پتانسیل را به اختلاف سطح آب در یک منبع مقایسه نمود .

همانگونه که در یک منبع آب چنانچه یک راه خروجی به سطح پایین باز شود جریان آب به خارج تا هنگامی که سطح آب به صفر برسد ادامه خواهد یافت در یک جسم بار دار نیز چنانچه اتصالی بین دو سطح غیر هم پتانسیل بر قرار گردد تا خنثی شدن جسم بار دار الکترونها جاری خواهند بود .

این مسئله را در شکل زیر میتوان دید .

 

 ارسال توسط حسن سلامی