برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠

بار دار کردن اجسام :

می دانیم الکترون دارای بار منفی میباشد الکترونهای یک اتم یا یک ماده میتوانند بر اثر نیروی خارجی که به آنها وارد میشود لایه خود را ترک کنند . در این صورت اتم  یا ماده دارای کمبود الکترون میگردد و از طرفی چون مقدار پروتونها ثابت  و دارای بار مثبت می باشند پس مقدار پروتونها از تعداد الکترونها بیشتر شده و ماده دارای بار مثبت خواهد شد .

از طرفی چنانچه در اتم یا ماده ای تعداد الکترونها بیشتر از تعداد پروتونها گردد ماده دارای بار منفی خواهد شد  .

به هر طریقی که بتوان الکترونهای جسمی را کم یا زیاد نمود در واقع آن جسم را بار درا نموده ایم .

به سه طریق زیر میتوان جسمی را باردار نمود .

باردار نمودن از طریق اصطکاک :

مطابق شکل چنانچه جسمی مثلا شیشه را به جسمی مانند پارچه ابرشمی مالش دهیم شیشه تعدادی از الکترونهای خود را از دست داده و دارای بار مثبت می گردد . و پارچه ابریشمی الکترون گرفته و داراری بار منفی می گردد .

باردار نمودن اجسام از طریق تماس :

چنانچه یک جسم باردار را با یک جسم بدون بار تماس دهیم بار مقداری از  جسم باردار به جسم بدون بار منتقل خواهد شد و جسم بی بار نیز  باردار خواهد شد .

بارداری از طریق القاء :

در صورتی که یک جسم باردار را به یک جسم بدون بار نزدیک نمائیم بسته به بار جسم باردار الکترونهای جسم بدون بار در سمت جسم باردار یا در سمت دیگر جمع خواهند شد حال آنکه جنانچه جسمی دیگر با جسم بدون بار در تماس باشد الکترونها به آن جسم خواهند رفت حال چنانچه تماس جسم سوم قطع گردد جسم دوم بار دار خواهد شد .

اصطکاک

 

 

 

 

- تماس

-القاء

 ارسال توسط حسن سلامی