برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   AND  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   OR    اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی  NAND  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   NOR  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   XOR   اینجا کلیک کنید .

 ارسال توسط حسن سلامی