برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

کدام مورد در مقدار فوران یک سیم پیچ موثر نمی باشد ؟
الف) جریان الکتریکی ب) تعداد دور سیم پیچ ج) ضخامت هسته سیم پیچ د) جنس سیم پیچ
عبارت " فوران مغناطیسی بر سطح مقطع مسیر مغناطیسی " مفهوم کدام کمیت میباشد ؟
الف) شار مغناطیسی ب) شدت میدان مغناطیسی ج) چگالی فوران د) نیرو محرکه مغناطیسی
کدام مورد با بقیه متفاوت است ؟
الف) شار مغناطیسی ب) چگالی فوران ج) اندوکسیون مغناطیسی د) Φ/A
با افزایش سطح مقطع هسته فوران مغناطیسی ......... و با افزایش طول مسیر مغناطیسی فوران مغناطیسی ......... می یابد .
الف) کاهش - افزایش ب) افزایش - افزایش ج) افزایش - کاهش د) کاهش - کاهش
خاصیت مغناطیسی یک جسم روی کدام مورد میتواند تاثیر داشته باشد ؟
الف) ضریب نفوذ مغناطیسی ب) جریان سیم پیچ ج) اندوکسیون مغناطیسی د) شار مغناطیسی
برای ساخت آهنربا از کدام مواد استفاده نمیشود ؟
الف) آهن ناخالص ب) مواد پارا مغناطیس ج) مواد فرومغناطیس د) آهن خالص
داخل یک محفظه فلزی از جنس آهن کدام مورد وجود ندارد ؟
الف) میدان الکتریکی ب) میدان مغناطیسی ج) میدان استاتیکی د) میدان الکترو استاتیکی
نیروی لورنس اساس کار کدام دستگاه نمیباشد ؟
الف) موتور ساده الکتریکی ب) موتور تک فاز ج) ترانسفورماتور د) موتور سه فاز
قانون دست چپ جهت ..... و برای تعیین ...... می باشد .
الف) مولد - جهت ولتاژ القایی ب) مولد - جهت جریان ج) موتور - جهت حرکت هادی د) موتور - جهت جریان 
یکسو سازی در مولد جریان مستقیم به چه وسیله ای صورت میگیرد ؟
الف) دیود ب) تیغه های کلکتور ج) جاروبک د) قطب ها
مقدار نیروی محرکه القایی در مولد به کدام مورد بستگی ندارد ؟
الف) طول هادی زیر قطب ب) شدت میدان مغناطیسی ج) سرعت حرکت سیم پیچ د) قطر سیم پیچ
مقدار نیروی مکانیکی در موتور به کدام مورد بستگی ندارد ؟
الف) زاویه جهت حرکت سیم با میدان ب) شدت میدان مغناطیسی ج) قطر محور آرمیچر ( رتور) د) جریان عبوری از سیم پیچ
در منحنی مغناطیسی مواد در کدام ناحیه تغییر جریان سیم پیچ تغییر ی د رمقدار فوران مغناطیسی ندارد ؟
الف) ناحیه خطی  ب) ناحیه غیر خطی ج) ناحیه پسماند د) ناحیه اشباع
وجود مولکولهای مغناطیسی مرتب شده در یک هسته پس از قطع جریان سیم پیچ مفهوم کدام مورد است ؟
الف) پس ماند مغناطیسی ب) اشباع مغناطیسی ج) مولکول مغناطیسی د) اتم مغناطیسی
در یک ترانسفورماتور سیم پیچی که دور کمتر دارد را چه مینامند ؟
الف) ثانویه  ب) اولیه ج) ولتاژ ضعیف د) ولتاژ قوی
کدام مورد در ترانسفورماتور ایدآل صحیح نمی باشد ؟
الف) تلفات صفر است ب) راندمان 100 است ج) E1=E2 د) U1/U2 = N1/N2 = I2/I1
کدام یک از تلفات زیر در ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری تقریبا صفر است ؟
الف) تلفات مسی ب) تلفات آهنی ج) تلفات هیسترزیس د) تلفات مسی و آهنی
کدام یک از تلفات زیر در ترانسفورماتور به فرکانس بستگی بیشتری دارد ؟
الف) هیسترزیس ب) فوکو ج) گردابی د) مسی
انتقال انرژی از اولیه به ثانویه ترانسفورماتور بوسیله کدام مورد صورت میگیرد ؟
الف) کوپلینک آهنی ب) کوپلینگ مغناطیسی ج) میدان استاتیکی د) میدان الکتریکی
یک ترانسفورماتور در اولیه 100 دور سیم ودر ثانویه 250 دور سیم دارد این ترانسفورماتور ......... است .
الف) افزاینده ولتاژو افزاینده جریان ب) افزاینده ولتاژ و کاهنده جریان ج) افزاینده ولتاژ و کاهنده جریان د) کاهنده ولتاژ و کاهنده جریان 
نسبت توان اولیه به ثانویه در ترانس ....... نام دارد و عددی است .....  . 
الف) راندمان - بیشترا از 1 ب) راندمان - کمتر از 1  ج) عکس راندمان - بیشتر از 1  د) راندمان - برابر 1
سرعت رتور یک موتور سه فاز آسنکرون 2 قطب    ...... و سرعت لغزش آن ...... میباشد . کدام مورد صحیح می باشد ؟
الف) 2900 - 100 ب) 1500 - 1450 ج) 1460 - 40 د) 2950 - 60 
در کدام روش راه اندازی تلفات در راه اندازی بیشتر است ؟
الف) ستاره مثلت  ب) اتوترانسفورماتور ج) مقاومت سری با استاتور د) تغییر فرکانس
حروف دو سر یک کلاف موتور سه فاز در استاندارد IEC عبارت است از ...... و در استاندارد VDE  عبارت است از ...... ( از راست به چپ )
الف) X , Y - U , V ب) U , X - U1 , U2 ج) U1 , U2 - U , X د) X , Y - U1 , U2
عنوان ستاره دوبل برای کدام موتور استفاده میشود ؟
الف) دو دور ب) دو سیم پیچ ج) دالاندر د) ستاره مثلث
دلیل ساخت موتورهای روتور سیم پیچی شده کدام است ؟
الف) ساختمان ساده تر ب) قدرت بیشتر ج) کنترل جریان راه اندازی د) قیمت ارزانتر
در کدام روش راه اندازی تلفات کمتر است ؟
الف) مقاومت سری با روتور  ب) مقاومت سری با استاتور ج) مقاومت سری با استاتور و روتور د) اتوترانسفورماتور
بهترین و متداول ترین روش تغییر سرعت موتور امروزه کدام است ؟
الف) تغییر قطب ب) تغییر ولتاژ ج) تغییر فرکانس د) موتور دو سرعته 
یک موتور سه فاز 4 کیلو وات برای راه اندازی در شبکه 400 ولت تک فاز نیاز خازن با کدام ظرفیت دارد ( میکروفاراد) ؟
الف) 280 ب) 250 ج) 88 د) 22
در کدام موتور تک فار سیم پیچ راه انداز وجود ندارد ؟
الف) موتور با خازن دایم ب) موتور با فاز شکسته  ج) موتور با قطب چاکدار د) موتور با خازن موقت
کار برد رله جریان زیاد چیست ؟
الف) راه اندازی موتور تک فاز  ب) راه اندازی موتور سه فاز ج) حفاظت موتور سه فاز د) تولید جریان زیاد


ارسال توسط حسن سلامی