برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

عایقها در لایه آخر خود .... الکترون داشته و ..... یک نیمه هادی میباشد .
الف ) 4-سیلیسیوم ب) بیشتر از 4 - ژرمانیوم ج) کمتر از 4 - کربن د) بیشتر از 4 - مس
از اضافه نمودن اتم 5 ظرفیتی به ژرمانیوم نیمه هادی نوع .......... بوجود میاید که عامل جریان الکتریکی در آن ........ هستند
الف ) P-الکترونها ب) N-  حفره ها ج) N - الکترونها د) P - حفره ها
مقاومت وابسته به نور کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومت وابسته به حرارت کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومت وابسته به میدان مغناطیسی کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومت وابسته به ولتاژ کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومت وابسته به میدان الکترواستاتیکی کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقدار کدام مقاومت با افزایش درجه حرارت کاهش پیدا میکند ؟
الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR
مقدار کدام مقاومت با افزایش درجه حرارت افزایش پیدا میکند ؟
الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR
کدام مورد در فتوسل کاربرد دارد ؟
الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR
کدام مورد در تلفن کاربرد داشته و از تلفن در برابر اضافه ولتاژ محافظت میکند ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
به کدام مورد ترمیستور می گویند ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
واریستور نام دیگر کدام گزینه میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
فتوریزیستور نام دیگر کدام گزینه میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومتی با کدهای رنگی قرمز- زرد - آبی - نقره ای چند کیلو اهم میباشد .
الف ) 24 ب) 2400 ج) 24000000 د) 24000
مقاومتی با کدهای رنگی نارنجی- سبز - خاکستری - نقره ای چند کیلو اهم میباشد .
الف )   ب)   ج)   د)  
از اتصال دو نیمه هادی نوع P , N  به یکدیگر .......... ساخته میشود .
الف ) ترانزیستور ب) دیود ج) تریستور د) BJT
خاصیت خازنی در دیود در کدام بخش دیود ایجاد میشود ؟
الف ) آند ب) کاتد ج) کاتد و آند د) ناحیه تخلیه
پتانسیل سد در دیود سیلیسیوم چه مقدار است ؟
الف ) 0.2 ولت ب) 0.65 ولت ج) بستگی به مدار دارد د) بسته به ولتاژ منبع دارد
در بایاس مستقیم دیود قطب منفی باطری به ......... و قطب مثبت باطری به ....... متصل میگردد و در این بایاس جریانی از دیود عبور ........ .
الف ) آند _ کاتد _می کند  ب) کاتد _ آتد _ نمی کند  ج) آند _ کاتد _ نمیکند د) کاتد _ آند _ میکند
دیود ایدال در بایاس مستقیم مانند کلید ...... و در بایاس معکوس مانند کلید ....... عمل کرده و کابرد دیود در ........ میباشد .
الف ) بسته _ باز _ یکسو سازی  ب) باز _ بسته _ یکسو سازی ج) بسته _ باز _ کنترل فرکانس د) باز _ بسته _ کنترل فرکانس
در تست دیود با اهم متر مقاومت نشان داده شده از دو سر دیود صفر میباشد این دیود ......
الف ) اتصال کوتاه شده است  ب) اتصال باز است ج) سالم است د) از یک سمت سالم است 
در تست دیود با اهم متر هدایت از یک سمت و عدم هدایت از سمت دیگر دلیل ........... دیود است
الف ) سوختن  ب) سالم بودن ج) اتصال کوتاه بودن د) اتصال باز بودن
از دیود اتصال نقطه ای در کدام مورد استفاده میشود ؟
الف ) یکسو سازی- فرکانس بالا ب) یکسو سازی _ فرکانس کم ج) آشکار سازها _ فرکانس بالا د) آشکار سازها _ فرکانس کم
کاربرد دیود اتصال نقطه ای و زنر بترتیب در چه بایاسی صورت میگیرد و کاربرد دیود زنر در چیست ؟
الف ) معکوس _ مسقیم - تثبیت ولتاژ ب) معکوس _ معکوس _ یکسو سازی ج) مستقیم _ معکوس _ تثبیت ولتاژ د) معکوس _ معکوس _ تثبیت ولتاژ
وارکتور همان دیود ....... است
الف ) شالکی ب) زنر ج) وریستور د) خازنی
از کدام دیود برای کنترل فرکانس و تبدیل فرکانس به ولتاژ استفاده میشود .
الف ) زنر ب) خازنی ج) شالکی د) چهار لایه
از کدام دیود برای کلیدهای الکترونیکی استفاده میشود .
الف ) زنر ب) خازنی ج) شالکی د) چهارلایه
در کدام نوع از یکسو کنندگی دامنه ولتاژ یکسو شده 1/4 ولت از دامنه ولتاژ قبل از یکسو سازی کمتر است ؟
الف ) نیم موج  ب) تمام موج ترانس سر وسط ج) تمام موج پل د) نیم موج با ترانس سر وسط
ماکزیمم ولتاژ خروجی یک ترانس 100 ولت میباشد ولتاژ مستقیم ( متوسط) پس از یکسو سازی تمام موج چه مقدار است ؟
الف ) 50 ولت  ب) 63 ولت  ج) 120 ولت  د) 31 ولت
ماکزیمم ولتاژ خروجی یک ترانس 100 ولت میباشد ولتاژ مستقیم ( متوسط) پس از یکسو سازی نیم موج چه مقدار است ؟
الف ) 50 ولت  ب) 63 ولت  ج) 120 ولت  د) 31 ولت
برای صافتر شدن ولتاژ یکسو شده در مدار از کدام مورد استفاده میشود ؟
الف ) خازن موازی ب) خازن سری ج) دیود بیشتر د) دیود قوی تر
شماره 1N4002  روی یک قطعه الکترونیکی حک شده است این قطعه چیست ؟
الف ) ترانزیستور ب) تریستور ج) دیود یکسوساز د) زنر
برای تقویت هم زمان جریان و ولتاژ از چه آرایشی در تزانزیستور استفاده میشود ؟
الف ) بیس مشترک ب) کلکتور مشترک ج) امیتر مشترک د) بیس امیتر مشترک
کدام مورد ترانزیستور اثر میدان میباشد ؟
الف ) FET ب) BJT ج) LED د) تریستور
برای ایزوله نمودن ( جدا نمودن) بخش الکترونیکی از ولتاژ صنعتی در یک کارت الکترونیکی از کدام مورد استفادخ میشود ؟
الف ) فتو ترانزیستور ب) زوج نوری ج) دیود زنر د) دیود نوری و ترانزیستور
از کدام مورد جهت تقویت استفاده میشود ؟
الف ) ترانزیستور ب) تریستور ج) ترایاک د) زنر
کدام گیت منطقی مانند دو کلید موازی عمل مینماید ؟
الف ) AND ب) OR ج) XOR د) XNOR
کدام گیت منطقی مانند دو کلید سری عمل مینماید ؟
الف ) AND ب) OR ج) XOR د) XNOR
در کدام گیت منطقی خروجی عکس ورودی است ؟
الف ) NOT ب) NAND ج) NOR د) XNOR
کدام تابع مانند دو شاستی دوبل موازی NO  می باشد ؟ 
الف ) A + A ب) A.A ج) A.A د) A+A
کدام تابع مانند دو شاستی دوبل سری NO  می باشد ؟ ( شکل روبرو)
الف ) A + A ب) A.A ج) A.A د) A+A
 در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که دو ورودی مشابه هم باشند ؟
الف ) NOR ب) XOR ج) XNOR د) NAND
 در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که دو ورودی غیر مشابه هم باشند ؟
الف ) NOR ب) XOR ج) XNOR د) NAND
 در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که حد اقل یکی از ورودی ها 1  باشد ؟
الف ) OR ب) NOR ج) AND د) NAND
در کدام گیت منطقی با دو ورودی خروجی در صورتی صفر میباشد که هر دو ورودی 1 نمیباشد ؟
الف ) NAND ب) NOR ج) XOR د) XNOR
عبارت " انرژی الکتریکی را بر اساس میدان مغناطیسی در خود ذخیره میکند " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " انرژی الکتریکی را بر اساس میدان الکتریکی در خود ذخیره میکند " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " در جریان مستقیم اتصال باز میباشد  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " در جریان مستقیم اتصال کوتاه میباشد  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " در جریان مستقیم باعث پس فاز شدن جریان نسبت به ولتاژ میشود  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " در جریان مستقیم باعث پیش فاز شدن جریان نسبت به ولتاژ میشود  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
کدام مورد مفهوم سلف نمی باشد ؟
الف ) سیم پیچ ب) بوبین ج) چک د) پتانسیومتر
ولوم یک دستگاه مانند رادیو یک ........ میباشد .
الف ) رئوستا ب) پتانسیومتر ج) مقاومت وابسته د) مقاومت
رئوستا از نظر ساختمانی چه نوع مقاومتی است ؟
الف ) سیمی ب) کربنی ج) لایه ای د) کربنی لایه ای


ارسال توسط حسن سلامی