برق به زبان ساده
خلاصه مباحث برق - آموزش با فیلم فلش

برای مشاهده مدار راه اندازی موتور  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده مدار راه اندازی موتور کنترل از دو نقطه  اینجا کلیک کنید .ارسال توسط حسن سلامی

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   AND  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   OR    اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی  NAND  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   NOR  اینجا کلیک کنید .

برای مشاهده طرز کار گیت منطقی   XOR   اینجا کلیک کنید .

 ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠

در این مثال شما یک مینی پی ال سی لوگو همراه با اتصالات ورودی و خروجی را میبینید . همچنین برنامه قرار داده شده در   plc  به دو صورت Lader Diagram , Funection Block Diagram  و نحوه اجرا قابل نمایش میباشد .

برای مشاهده مدار راه اندازی موتور سه فاز اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مدار راه اندازی موتور سه فاز بصورت چپگرد راستگرد  اینجا کلیک کنید

 

 ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠

برای مشاهده فایلهای فلش باید Flash Plyer را در سیستم خود نصب داشته باشید .

راه اندازی موتور سه فاز کنترل از دو نقطه

برای مشاهده  اینجا کلیک کنید .

راه اندازی موتور سه فاز  مدار یکی پس از دیگری

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

راه اندازی موتور سه فاز  بصورت راستگرد چپگرد معمولی

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

راه اندازی موتور سه فاز  بصورت راستگرد چپگرد سریع

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.ارسال توسط حسن سلامیارسال توسط حسن سلامی

1)یک اینچ چند میلیمتر است ؟

الف ) 25.4                           ب) 50.8                             ج) 254                              د) 508

2) ابعاد کاغذ  A3  چند میلیمتر است ؟

الف ) 210 * 148              ب) 420 * 210                          ج) 420 * 297          د) 420  * 594

3) برای رزوه کردن لوله و صاف کردن پلیسه داخلی لوله بترتیب از چه ابزاری استفاده میشود .

    الف ) قلاویز – برقو     ب) حدیده – سوهان تخت       ج) قلاویز – حدیده     د ) حدیده  - برقو

4) نمای بالای شکل مقابل کدام است ؟

ب )

 


الف)

ج )

د )

5 ) تولید الکتریسیته بوسیله گرما و فشار بترتیب چه نام دارد ؟

الف ) فتو الکتریک – ترمو الکتریک    ب) الکترومغناطیس-پیزوالکتریک      ج) ترموالکتریک-پیزوالکتریک     د) ترموالکتریک-الکترومغناطیس

6) مقاومت حرارتی که با افزایش درجه حرارت مقاومت آن کم می شود چه نام دارد ؟

الف ) PTC           ب) NTC          ج) VDR           د) LDR

7 ) در یک مدار سری شامل مقاومت 8 اهمی و خازن 6 اهمی در جریان متناوب  ضریب قدرت مدار چند است ؟

الف ) 0.8          ب)   0.6            ج ) 1              د ) 0.5

8) انرژی مصرفی مقاومت اهمی  و خازن و سلف در جریان متناوب بترتیب ........و....... و......... می باشد

الف ) واته – دواته – واته       ب) اکتیو – راکتیو – اکتیو       ج ) مفید – غیر مفید – مفید       د) اکتیو – راکتیو – راکتیو

9) برای افزایش ظرفیت خازن ها را ...... و برای کاهش ظرفیت خازن ها را ....... می بندیم . و انرژی دخیره شده در خازن به ..... بستگی دارد

الف )  موازی – سری – ولتاژ      ب ) سری – موازی – ولتاژ      ج ) سری – موازی – ظرفیت        د ) موازی – سری – جریان

10 با قرار دادن یک هسته در داخل یک سیم پیچ دارای جریان مستقیم کدام مورد اتفاق می افتد ؟

الف ) جریان کم میشود             ب) جریان افزایش می یابد                 ج ) فوران افزایش می یابد                د ) فوران کاهش می یابد

11) عبارت     توان خروجی تقسیم بر توان ورودی      مفهوم کدام مورد است ؟

الف ) ضریب بهره                  ب ) ضریب توان                 ج ) ضریب قدرت               د ) توان مفید

12) مقاومت یک سیم با طول سیم نسبت ..... با سطح مقطع نسبت ....... دارد ؟

الف )مستقیم – مستقیم       ب) مستقیم - معکوس           ج) معکوس – معکوس           د) معکوس -  مستقیم

13) برای اندازه گیری انرژی اکتیو و توان راکتیو بترتیب از کدام یک از وسایل زیر استفاده میشود ؟

الف ) واتمتر – کنتور     ب ) کنتور – واتمتر      ج) کنتور – وارمتر                 د) وارمتر – واتمتر

14) برای اندازه گیری جریانهای زیاد و ولتاژهای زیاد متناوب بترتیب ازراست به چپ از چه وسیله ای استفاده میشود ؟

الف ) ترانس جریان _ CT     ب) ترانس ولتاژ – PT      ج ) مقاومت شنت – مقاومت سری      د) CT  - PT

15 ) با برخورد دست شخص به سیم فاز، برق مدار سریعا قطع میشود در این مدار کدام مورد بکار رفته است ؟

الف ) فیوز تند کار       ب) کلید FI        ج)  کلید FU         د) کلید اتومات

16 ) شعاع خمش کابل فشار ضعیف چند برابر قطر خارجی آن است ؟

الف ) 7     ب) 10    ج) 15     د) 5

17) برای حفاظت موتورها از فیوز ................  و برای حفاظت لامپها از فیوز ........ استفاده می شود .

الف ) کند کار – تند کار        ب) تند کار – کند کار                 ج ) تند کار – بی متالی     د) مینیاتوری – بی متالی

18) عنصر اصلی دیمر – فتوسل – رله حرارتی  بترتیب کدام مورد می باشد ؟

الف) ترایاک – بی متال – مقاومت نوری                      ب) بی متال – مقاومت نوری – مقاومت حرارتی

 ج) ترایاک – مقاومت نوری – بی متال                        د) دیمر – مقاومت حرارتی – مقاومت متغییر

19) در شکل زیر به جای حروف  d, c, b, a  بترتیب از راست به چپ چه اعدادی باید نوشت ؟                                                  

الف) 11و 12و 21 و 22         ب) 21و 22 و 23و 24        ج ) 23 و 24 و 11و 12         د) 10 و 11 و 12و 13 

    

20 ) در یک مدار فرمان دو کنتاکتورK1M, K2M بکار رفته به گونه ای که هیچگاه دو کنتاکتور نمی توانند با هم جذب شوند این مدار :

الف) مدار ستاره مثلث است                                  ب) مدار راه اندازی موتور است

ج) مدار چپ گرد راست گرد است                        د) موتور دالاندر است

21) در مدارات فرمان b , d, k ,s  بترتیب از راست به چپ مشخص کننده چه چیز می باشند ؟

الف ) سویچ – کلید – وسایل حفاظتی – شستی           ب) لیمیت سویچ – کنتاکتور – تایمر – شستی

ج) سویچ – کنتاکتور – وسایل حفاظتی – فیوز             د) لیمیت سویچ – کنتاکتور – فیوز – وسایل حفاظتی   

22) برای دریافت هزینه انرژی مصرفی توسط اداره برق با دو نرخ متفاوت در ساعات مختلف از چه وسیله ای استفاده میشود ؟

الف ) کنتور دو تعرفه    ب) کنتور اکتیو و کنتور راکتیو     ج) کنتور تک فاز و کنتور سه فاز     د) دو کنتور مختلف

23 ) سرسیم های خروجی از موتور سه فاز 6 عدد بوده و سه سر اول با هم وسه سردیگر با هم  ارتباط الکتریکی دارند این موتور ..........

الف ) ستاره مثلث است     ب) دو دور با سیم پیچ جداگانه است     ج) تک فاز با سیم پیچ راه انداز است    د) دالاندر است

24 ) دو عبارت "از راه دور فرمان پذیر است " و " برای اندازه گیری ولتاژهای زیاد بکار میرود " بترتیب مربوط به چه وسایلی است ؟

الف ) کنتاکتور – ولتمتر      ب) کنتاکتور – ترانس ولتاژ      ج) کلید زبانه ای – ترانس ولتاژ   د) رله زمانی – ولتمتر

25 ) هر چقدر جریان مصرف کننده ......... باشد سطح مقطع کابل انتخابی....... است . و افت ولتاژ در کابل با طول کابل نسبت.. ..... دارد .

الف ) بیشتر – کمتر - مستقیم    ب) کمتر – بیشتر – مستقیم    ج ) بیشتر – بیشتر – معکوس     د) کمتر – کمتر – مستقیم 

26 ) کدام گروه از وسایل اندازه گیری زیر دارای دو سیم پیچ ( ولتاژ و جریان )  میباشند .

الف ) آمپر متر – ولتمتر – اهم متر     ب ) واتمتر – کنتور – وارمتر     ج) ولتمتر – واتمتر – اهم متر    د) کنتور – کسینوس فی متر – آمپر متر

27 ) سومین کنتاکت NC  و دومین کنتاکت NO   در یک کنتاکتور به ترتیب از راست به چپ دارای چه شماره ای میباشند ؟

الف ) 31-32 / 23-24     ب) 21-22 / 33-34         ج ) 11-12  / 13-14          د) 33- 34  / 21-22

28 ) حد ولتاژ و جریان خطرناک برای انسان بترتیب چند ولت و میلی آمپر است ؟

الف ) 50 – 120      ب) 120 – 50       ج) 65 – 50         د) 220  - 110

29 ) در یک مدار سری شامل مقاومت اهمی 3  اهم و مقاومت سلفی 4 اهم جریان عبوری از مار وقتی به ولتاژ  35 ولت متصل میباشد چند آمپر است ؟

الف )  5       ب ) 7     ج) 10      د)   12

30 ) در شبکه سه فاز که ولتاژ هر فاز با فاز دیگر 400  ولت  میباشد ولتاژ هر فاز با سیم نول چند ولت میباشد  ؟

الف ) 220 ولت        ب) 240             ج) 231  ولت          د) 380 ولت

31 ) کار خازن موازی با استارتر و خازن موازی با مدار مهتابی در چراغ مهتابی چیست ؟

الف ) اصلاح ضریب قدرت – ذخیره انرژی    ب) جرقه گیر – اصلاح ضریب قدرت   ج) جرقه گیر – پارازیت گیر   د) دخیره انرژی – جرقه گیر

32 ) لامپ نئون در کدام بخش چراغ مهتابی وجود دارد ؟

الف ) داخل حباب مهتابی    ب) داخل چک         ج )داخل استارتر        د) مهتابی لامپ نئون ندارد

33) حدود اندازه گیری یک دستگاه 1000 و آخرین عدد رود صفحه 250 و در یک اندازه گیری عقربه عدد 120 را نشان میدهد مقدار اندازه گیری شده چند می باشد ؟

الف ) 120    ب) 480      ج) 1120      د) 250

34) برای کنترل یک گروه لامپ از چندین نقطه مختلف کدام وسیله مناسب تر است ؟

الف ) کلید تبدیل    ب) کلید گروهی    ج) کلید صلیبی      د) رله ضربه ای

35 ) با روشن نمودن یک لامپ پس از چند ثانیه لامپ بصورت اتومات خاموش میشود در مدار این لامپ کدام مورد بکار رفته ؟

الف ) رله راه پله      ب) رله اتومات      ج) کنتاکتور           د) فتوسل

36) برای تعیین سطح مقطع کابل کدام مورد بایستی مد نظر قرار گیرد  ؟

الف ) جریان مصرف کننده – ولتاژ                                           ب) جریان مصرف کننده – طول کابل 

ج)  جریان مصرف کننده – طول کابل – افت ولتاژ مجاز                 د) توان مصرف کننده – ولتاژ – نوع مصرف کننده

37 ) در شبکه 5 سیمه برق فشار ضعیف داخل کوچه ها ، از بالا به پایین وضعیت سیمها بترتیب چگونه است ؟

الف) L3- L2-L1   و نول – فاز روشنایی معابر                   ب) نول – فاز روشنایی معابر – L1- L2- L3

ج) نول – فاز روشنایی معابر – L3 – L2 – L1                   د) فاز روشنایی معابر – نول – L3- L2- L1   

38 ) برای اتصال کابل از یک قسمت ثابت به یک دستگاه دارای لرزش از چه نوع لوله ای استفاده میشود ؟

الف ) لوله فولادی     ب) لوله خرطومی      ج) لوله فلاکسیل        د) لوله پلی اتیلن

39 ) فرکانس ولتاژ متناوب با زمان تناوب 10 میلی ثانیه چند هرتز میباشد .

الف ) 0.1       ب) 50       ج) 200       د) 100

40 ) کدام گزینه  با بقیه موارد تفاوت دارد ؟

الف ) کلید زبانه ای       ب) فیوز مینیاتوری        ج) کلید اهرمی        د) کلید غلطکی

41) توان ظاهری در یک مدار سری شامل سلف 8  اهمی ,  خازن 4 و مقاومت 3 اهمی وقتی به ولتاژ 100 ولت متصل میباشند کدام گزینه میباشد ؟

الف ) 1 کیلو وات           ب) 2 کیلو ولت آمپر           ج ) 2  کیلو وار      د ) 2000  وات

42 )  برای محدود کردن حرکت دستگاه ها در مدارات فرمان کنتاکتوری از چه وسیله ای استفاده میشود ؟

الف) تا یمر                2 ) میکروسویچ                   3) استارت استپ دوبل               4) شستی پدالی

43 ) برای محافظت از موتور در برابر اضافه باردر مدارات فرمان از چه قطعه ای استفاده میشود ؟

الف ) فیوز فشنگی         ب) فیوز کتابی           ج ) رله کنترل فاز          د ) بیمتال

44) در موتورهای سه فاز آسنکرون حوزه دوار توسط کدام مورد ایجاد میگردد ؟

1) استاتور با اعمال ولتاژ سه فاز     2) استاتور با اعمال ولتاژ تک فاز   3 ) استاتور با اعمال سه ولتاژ تک فاز   4) روتور قفس سنجابی

45) برای اندازه گیری مقاومتهای خیلی زیاد و ضریب قدرت بترتیب از چه وسایلی استفاده میشود ؟

1 ) اهم متر – کسینوس فی متر    2 ) اهم متر – واتمتر    3 ) مگر – واتمتر    4 ) مگر – کسینوس فی متر

 ارسال توسط حسن سلامی
کدام مورد در مقدار فوران یک سیم پیچ موثر نمی باشد ؟
الف) جریان الکتریکی ب) تعداد دور سیم پیچ ج) ضخامت هسته سیم پیچ د) جنس سیم پیچ
عبارت " فوران مغناطیسی بر سطح مقطع مسیر مغناطیسی " مفهوم کدام کمیت میباشد ؟
الف) شار مغناطیسی ب) شدت میدان مغناطیسی ج) چگالی فوران د) نیرو محرکه مغناطیسی
کدام مورد با بقیه متفاوت است ؟
الف) شار مغناطیسی ب) چگالی فوران ج) اندوکسیون مغناطیسی د) Φ/A
با افزایش سطح مقطع هسته فوران مغناطیسی ......... و با افزایش طول مسیر مغناطیسی فوران مغناطیسی ......... می یابد .
الف) کاهش - افزایش ب) افزایش - افزایش ج) افزایش - کاهش د) کاهش - کاهش
خاصیت مغناطیسی یک جسم روی کدام مورد میتواند تاثیر داشته باشد ؟
الف) ضریب نفوذ مغناطیسی ب) جریان سیم پیچ ج) اندوکسیون مغناطیسی د) شار مغناطیسی
برای ساخت آهنربا از کدام مواد استفاده نمیشود ؟
الف) آهن ناخالص ب) مواد پارا مغناطیس ج) مواد فرومغناطیس د) آهن خالص
داخل یک محفظه فلزی از جنس آهن کدام مورد وجود ندارد ؟
الف) میدان الکتریکی ب) میدان مغناطیسی ج) میدان استاتیکی د) میدان الکترو استاتیکی
نیروی لورنس اساس کار کدام دستگاه نمیباشد ؟
الف) موتور ساده الکتریکی ب) موتور تک فاز ج) ترانسفورماتور د) موتور سه فاز
قانون دست چپ جهت ..... و برای تعیین ...... می باشد .
الف) مولد - جهت ولتاژ القایی ب) مولد - جهت جریان ج) موتور - جهت حرکت هادی د) موتور - جهت جریان 
یکسو سازی در مولد جریان مستقیم به چه وسیله ای صورت میگیرد ؟
الف) دیود ب) تیغه های کلکتور ج) جاروبک د) قطب ها
مقدار نیروی محرکه القایی در مولد به کدام مورد بستگی ندارد ؟
الف) طول هادی زیر قطب ب) شدت میدان مغناطیسی ج) سرعت حرکت سیم پیچ د) قطر سیم پیچ
مقدار نیروی مکانیکی در موتور به کدام مورد بستگی ندارد ؟
الف) زاویه جهت حرکت سیم با میدان ب) شدت میدان مغناطیسی ج) قطر محور آرمیچر ( رتور) د) جریان عبوری از سیم پیچ
در منحنی مغناطیسی مواد در کدام ناحیه تغییر جریان سیم پیچ تغییر ی د رمقدار فوران مغناطیسی ندارد ؟
الف) ناحیه خطی  ب) ناحیه غیر خطی ج) ناحیه پسماند د) ناحیه اشباع
وجود مولکولهای مغناطیسی مرتب شده در یک هسته پس از قطع جریان سیم پیچ مفهوم کدام مورد است ؟
الف) پس ماند مغناطیسی ب) اشباع مغناطیسی ج) مولکول مغناطیسی د) اتم مغناطیسی
در یک ترانسفورماتور سیم پیچی که دور کمتر دارد را چه مینامند ؟
الف) ثانویه  ب) اولیه ج) ولتاژ ضعیف د) ولتاژ قوی
کدام مورد در ترانسفورماتور ایدآل صحیح نمی باشد ؟
الف) تلفات صفر است ب) راندمان 100 است ج) E1=E2 د) U1/U2 = N1/N2 = I2/I1
کدام یک از تلفات زیر در ترانسفورماتور واقعی در حالت بی باری تقریبا صفر است ؟
الف) تلفات مسی ب) تلفات آهنی ج) تلفات هیسترزیس د) تلفات مسی و آهنی
کدام یک از تلفات زیر در ترانسفورماتور به فرکانس بستگی بیشتری دارد ؟
الف) هیسترزیس ب) فوکو ج) گردابی د) مسی
انتقال انرژی از اولیه به ثانویه ترانسفورماتور بوسیله کدام مورد صورت میگیرد ؟
الف) کوپلینک آهنی ب) کوپلینگ مغناطیسی ج) میدان استاتیکی د) میدان الکتریکی
یک ترانسفورماتور در اولیه 100 دور سیم ودر ثانویه 250 دور سیم دارد این ترانسفورماتور ......... است .
الف) افزاینده ولتاژو افزاینده جریان ب) افزاینده ولتاژ و کاهنده جریان ج) افزاینده ولتاژ و کاهنده جریان د) کاهنده ولتاژ و کاهنده جریان 
نسبت توان اولیه به ثانویه در ترانس ....... نام دارد و عددی است .....  . 
الف) راندمان - بیشترا از 1 ب) راندمان - کمتر از 1  ج) عکس راندمان - بیشتر از 1  د) راندمان - برابر 1
سرعت رتور یک موتور سه فاز آسنکرون 2 قطب    ...... و سرعت لغزش آن ...... میباشد . کدام مورد صحیح می باشد ؟
الف) 2900 - 100 ب) 1500 - 1450 ج) 1460 - 40 د) 2950 - 60 
در کدام روش راه اندازی تلفات در راه اندازی بیشتر است ؟
الف) ستاره مثلت  ب) اتوترانسفورماتور ج) مقاومت سری با استاتور د) تغییر فرکانس
حروف دو سر یک کلاف موتور سه فاز در استاندارد IEC عبارت است از ...... و در استاندارد VDE  عبارت است از ...... ( از راست به چپ )
الف) X , Y - U , V ب) U , X - U1 , U2 ج) U1 , U2 - U , X د) X , Y - U1 , U2
عنوان ستاره دوبل برای کدام موتور استفاده میشود ؟
الف) دو دور ب) دو سیم پیچ ج) دالاندر د) ستاره مثلث
دلیل ساخت موتورهای روتور سیم پیچی شده کدام است ؟
الف) ساختمان ساده تر ب) قدرت بیشتر ج) کنترل جریان راه اندازی د) قیمت ارزانتر
در کدام روش راه اندازی تلفات کمتر است ؟
الف) مقاومت سری با روتور  ب) مقاومت سری با استاتور ج) مقاومت سری با استاتور و روتور د) اتوترانسفورماتور
بهترین و متداول ترین روش تغییر سرعت موتور امروزه کدام است ؟
الف) تغییر قطب ب) تغییر ولتاژ ج) تغییر فرکانس د) موتور دو سرعته 
یک موتور سه فاز 4 کیلو وات برای راه اندازی در شبکه 400 ولت تک فاز نیاز خازن با کدام ظرفیت دارد ( میکروفاراد) ؟
الف) 280 ب) 250 ج) 88 د) 22
در کدام موتور تک فار سیم پیچ راه انداز وجود ندارد ؟
الف) موتور با خازن دایم ب) موتور با فاز شکسته  ج) موتور با قطب چاکدار د) موتور با خازن موقت
کار برد رله جریان زیاد چیست ؟
الف) راه اندازی موتور تک فاز  ب) راه اندازی موتور سه فاز ج) حفاظت موتور سه فاز د) تولید جریان زیاد


ارسال توسط حسن سلامی
عایقها در لایه آخر خود .... الکترون داشته و ..... یک نیمه هادی میباشد .
الف ) 4-سیلیسیوم ب) بیشتر از 4 - ژرمانیوم ج) کمتر از 4 - کربن د) بیشتر از 4 - مس
از اضافه نمودن اتم 5 ظرفیتی به ژرمانیوم نیمه هادی نوع .......... بوجود میاید که عامل جریان الکتریکی در آن ........ هستند
الف ) P-الکترونها ب) N-  حفره ها ج) N - الکترونها د) P - حفره ها
مقاومت وابسته به نور کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومت وابسته به حرارت کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومت وابسته به میدان مغناطیسی کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومت وابسته به ولتاژ کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومت وابسته به میدان الکترواستاتیکی کدام مورد میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقدار کدام مقاومت با افزایش درجه حرارت کاهش پیدا میکند ؟
الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR
مقدار کدام مقاومت با افزایش درجه حرارت افزایش پیدا میکند ؟
الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR
کدام مورد در فتوسل کاربرد دارد ؟
الف ) LDR ب) PTC ج) NTC د) TDR
کدام مورد در تلفن کاربرد داشته و از تلفن در برابر اضافه ولتاژ محافظت میکند ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
به کدام مورد ترمیستور می گویند ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
واریستور نام دیگر کدام گزینه میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
فتوریزیستور نام دیگر کدام گزینه میباشد ؟
الف ) LDR ب) MDR ج) VDR د) TDR
مقاومتی با کدهای رنگی قرمز- زرد - آبی - نقره ای چند کیلو اهم میباشد .
الف ) 24 ب) 2400 ج) 24000000 د) 24000
مقاومتی با کدهای رنگی نارنجی- سبز - خاکستری - نقره ای چند کیلو اهم میباشد .
الف )   ب)   ج)   د)  
از اتصال دو نیمه هادی نوع P , N  به یکدیگر .......... ساخته میشود .
الف ) ترانزیستور ب) دیود ج) تریستور د) BJT
خاصیت خازنی در دیود در کدام بخش دیود ایجاد میشود ؟
الف ) آند ب) کاتد ج) کاتد و آند د) ناحیه تخلیه
پتانسیل سد در دیود سیلیسیوم چه مقدار است ؟
الف ) 0.2 ولت ب) 0.65 ولت ج) بستگی به مدار دارد د) بسته به ولتاژ منبع دارد
در بایاس مستقیم دیود قطب منفی باطری به ......... و قطب مثبت باطری به ....... متصل میگردد و در این بایاس جریانی از دیود عبور ........ .
الف ) آند _ کاتد _می کند  ب) کاتد _ آتد _ نمی کند  ج) آند _ کاتد _ نمیکند د) کاتد _ آند _ میکند
دیود ایدال در بایاس مستقیم مانند کلید ...... و در بایاس معکوس مانند کلید ....... عمل کرده و کابرد دیود در ........ میباشد .
الف ) بسته _ باز _ یکسو سازی  ب) باز _ بسته _ یکسو سازی ج) بسته _ باز _ کنترل فرکانس د) باز _ بسته _ کنترل فرکانس
در تست دیود با اهم متر مقاومت نشان داده شده از دو سر دیود صفر میباشد این دیود ......
الف ) اتصال کوتاه شده است  ب) اتصال باز است ج) سالم است د) از یک سمت سالم است 
در تست دیود با اهم متر هدایت از یک سمت و عدم هدایت از سمت دیگر دلیل ........... دیود است
الف ) سوختن  ب) سالم بودن ج) اتصال کوتاه بودن د) اتصال باز بودن
از دیود اتصال نقطه ای در کدام مورد استفاده میشود ؟
الف ) یکسو سازی- فرکانس بالا ب) یکسو سازی _ فرکانس کم ج) آشکار سازها _ فرکانس بالا د) آشکار سازها _ فرکانس کم
کاربرد دیود اتصال نقطه ای و زنر بترتیب در چه بایاسی صورت میگیرد و کاربرد دیود زنر در چیست ؟
الف ) معکوس _ مسقیم - تثبیت ولتاژ ب) معکوس _ معکوس _ یکسو سازی ج) مستقیم _ معکوس _ تثبیت ولتاژ د) معکوس _ معکوس _ تثبیت ولتاژ
وارکتور همان دیود ....... است
الف ) شالکی ب) زنر ج) وریستور د) خازنی
از کدام دیود برای کنترل فرکانس و تبدیل فرکانس به ولتاژ استفاده میشود .
الف ) زنر ب) خازنی ج) شالکی د) چهار لایه
از کدام دیود برای کلیدهای الکترونیکی استفاده میشود .
الف ) زنر ب) خازنی ج) شالکی د) چهارلایه
در کدام نوع از یکسو کنندگی دامنه ولتاژ یکسو شده 1/4 ولت از دامنه ولتاژ قبل از یکسو سازی کمتر است ؟
الف ) نیم موج  ب) تمام موج ترانس سر وسط ج) تمام موج پل د) نیم موج با ترانس سر وسط
ماکزیمم ولتاژ خروجی یک ترانس 100 ولت میباشد ولتاژ مستقیم ( متوسط) پس از یکسو سازی تمام موج چه مقدار است ؟
الف ) 50 ولت  ب) 63 ولت  ج) 120 ولت  د) 31 ولت
ماکزیمم ولتاژ خروجی یک ترانس 100 ولت میباشد ولتاژ مستقیم ( متوسط) پس از یکسو سازی نیم موج چه مقدار است ؟
الف ) 50 ولت  ب) 63 ولت  ج) 120 ولت  د) 31 ولت
برای صافتر شدن ولتاژ یکسو شده در مدار از کدام مورد استفاده میشود ؟
الف ) خازن موازی ب) خازن سری ج) دیود بیشتر د) دیود قوی تر
شماره 1N4002  روی یک قطعه الکترونیکی حک شده است این قطعه چیست ؟
الف ) ترانزیستور ب) تریستور ج) دیود یکسوساز د) زنر
برای تقویت هم زمان جریان و ولتاژ از چه آرایشی در تزانزیستور استفاده میشود ؟
الف ) بیس مشترک ب) کلکتور مشترک ج) امیتر مشترک د) بیس امیتر مشترک
کدام مورد ترانزیستور اثر میدان میباشد ؟
الف ) FET ب) BJT ج) LED د) تریستور
برای ایزوله نمودن ( جدا نمودن) بخش الکترونیکی از ولتاژ صنعتی در یک کارت الکترونیکی از کدام مورد استفادخ میشود ؟
الف ) فتو ترانزیستور ب) زوج نوری ج) دیود زنر د) دیود نوری و ترانزیستور
از کدام مورد جهت تقویت استفاده میشود ؟
الف ) ترانزیستور ب) تریستور ج) ترایاک د) زنر
کدام گیت منطقی مانند دو کلید موازی عمل مینماید ؟
الف ) AND ب) OR ج) XOR د) XNOR
کدام گیت منطقی مانند دو کلید سری عمل مینماید ؟
الف ) AND ب) OR ج) XOR د) XNOR
در کدام گیت منطقی خروجی عکس ورودی است ؟
الف ) NOT ب) NAND ج) NOR د) XNOR
کدام تابع مانند دو شاستی دوبل موازی NO  می باشد ؟ 
الف ) A + A ب) A.A ج) A.A د) A+A
کدام تابع مانند دو شاستی دوبل سری NO  می باشد ؟ ( شکل روبرو)
الف ) A + A ب) A.A ج) A.A د) A+A
 در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که دو ورودی مشابه هم باشند ؟
الف ) NOR ب) XOR ج) XNOR د) NAND
 در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که دو ورودی غیر مشابه هم باشند ؟
الف ) NOR ب) XOR ج) XNOR د) NAND
 در کدام گیت منطقی با دو ورودی ؛ خروجی در صورتی 1 میباشد که حد اقل یکی از ورودی ها 1  باشد ؟
الف ) OR ب) NOR ج) AND د) NAND
در کدام گیت منطقی با دو ورودی خروجی در صورتی صفر میباشد که هر دو ورودی 1 نمیباشد ؟
الف ) NAND ب) NOR ج) XOR د) XNOR
عبارت " انرژی الکتریکی را بر اساس میدان مغناطیسی در خود ذخیره میکند " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " انرژی الکتریکی را بر اساس میدان الکتریکی در خود ذخیره میکند " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " در جریان مستقیم اتصال باز میباشد  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " در جریان مستقیم اتصال کوتاه میباشد  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " در جریان مستقیم باعث پس فاز شدن جریان نسبت به ولتاژ میشود  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
عبارت " در جریان مستقیم باعث پیش فاز شدن جریان نسبت به ولتاژ میشود  " معرف کدام قطعه الکتریکی است ؟
الف ) سلف ب) خازن ج) مقاومت د) پتانسیومتر
کدام مورد مفهوم سلف نمی باشد ؟
الف ) سیم پیچ ب) بوبین ج) چک د) پتانسیومتر
ولوم یک دستگاه مانند رادیو یک ........ میباشد .
الف ) رئوستا ب) پتانسیومتر ج) مقاومت وابسته د) مقاومت
رئوستا از نظر ساختمانی چه نوع مقاومتی است ؟
الف ) سیمی ب) کربنی ج) لایه ای د) کربنی لایه ای


ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : جمعه ٩ دی ۱۳٩٠

ترانسفورماتور(Transformer) وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیله دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکترو مغناطیسی از یک مدار به مداری دیگر منتقل می‌کند. به این صورت که جریان جاری در مدار اول (اولیه ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی متغییر در اطراف سیم‌پیچ اول می‌شود، این میدان مغناطیسی به نوبه خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم می‌شود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ می‌تواند به ایجاد یک جریان در ثانویه بینجامد.

ولتاژ القا شده در ثانویه VS و ولتاژ دو سر سیم‌پیچ اولیه VP دارای یک نسبت با یکدیگرند که به طور تغریبی برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیم‌پیچ اولیه‌است:


\frac{V_{S}}{V_{P}} = \frac{N_{S}}{N_{P}}

به این ترتیب با اختصاص دادن امکان تنظیم تعداد سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور، می‌توان امکان تغییر ولتاژ در ثانویه ترانس را فراهم کرد.

یکی از کاربردهای بسیار مهم ترانسفورماتورهای کاهش جریان پیش از خطوط انتقال انرژی الکتریکی  است. دلیل استفاده از ترانسفورماتور در ابتدای خطوط این است که همه هادی‌های الکتریکی دارای میزان مشخصی مقاومت الکتریکی هستند، این مقاومت می‌تواند موجب اتلاف انرژی در طول مسیر انتقال انرژی الکتریکی شود. میزان تلفات در یک هادی با مجذور جریان عبوری از هادی رابطه مستقیم دارد و بنابر این با کاهش جریان می‌توان تلفات را به شدت کاهش داد. با افزایش ولتاژ در خطوط انتقال به همان نسبت جریان خطوط کاهش می‌یابد و به این ترتیب هزینه‌های انتقال انرژی نیز کاهش می‌یابد، البته با نزدیک شدن خطوط انتقال به مراکز مصرف برای بالا بردن ایمنی ولتاژ خطوط در چند مرحله و باز به وسیله ترانسفورماتورها کاهش می‌یابد تا به میزان استاندارد مصرف برسد. به این ترتیب بدون استفاده از ترانسفورماتورها امکان استفاده از منابع دوردست انرژی فراهم نمی‌آمد.

ترانسفورماتورها یکی از پربازده‌ترین تجهیزات الکتریکی هستند به طوری که در برخی ترانسفورماتورهای بزرگ بازده به ۹۹.۷۵٪ نیز می‌رسد. امروزه از ترانسفورماتورها در اندازه‌ها و توان‌های مختلفی استفاده می‌شود از یک ترانسفورماتور بند انگشتی که در یک میکروفن قرار دارد تا ترانسفورماتورهای غول‌پیکر چند گیگا ولت-آمپری. همه این ترانسفورماتورها اصول کار یکسانی دارند اما در طراحی و ساخت متفاوت هستند.ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : جمعه ٩ دی ۱۳٩٠

کاربرد و طرز کار فیوز مینیاتوری MCB

فیوز وسیله‌ای است که مدار های الکتریکی را در برابر عبور جریان غیر مجاز محافظت می‌کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز عمل نموده و بدین ترتیب جریان برق، قطع خواهد شد. به عبارت ساده، فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار برده می‌شود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد انتظار از وسیله عبور می کند،  مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند.

فیوزهای مینیاتوری نوعی از فیوزها هستند که میتوانند مدارات را در برابر جریان اتصال کوتاه و جریان اضافه بار محافظت نمایند. یک فیوز از این نوع ازدو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده میکند , تشخیص جریان اتصال کوتاه بوسیله یک سیم پیچ (شماره 7 ) دارای تعداد دور کم و قطر زیاد ومیباشد . تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز ( بیمتال) میباشد که بوسیله عبور جریان مدت دار بیش از جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدنباعث عمل کنتاکت فیوز شده و مدار را قطع میکند .

فیوزهای مینیاتوری بر حسب نوع کاربرد به دو گروه تند کار و کند کار تبدیل میشوند . از فیوز تند کار جهت مدارهای روشنایی ( غیر موتوی )  و از فیوز تند کار جهت مدارات موتوری استفاده میشود .

 ارسال توسط حسن سلامی
کدام گزینه سیستم دوربین مدار بسته میباشد ؟
الف) FACP ب) QUAD ج) CCTV د) Swicher
 در سیستم دوربین مدار بسته کدام مورد اهمیت بیشتری دارد ؟
الف) کیفیت صدا ب) کیفیت تصویر ج) مخفی بودن دوربین ها د) زیاد بودن دوربین ها
بین دوربین و مانیتور کدام مورد نمی تواند قرار گیرد ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) ضبط کننده د) کنترلر
چنانچه بخواهیم 16 تصویر بصورت چهار تایی در روی مونیتور مشاهده شود کدام مورد با ترتیب گفته شده صحیح می باشد ؟
الف) 4 عدد کواد - یک عدد سویچر - مونیتور ب) 4 عدد سویچر - یک عدد کواد - مونیتور ج) 4 عدد سویچر - یک عدد سویچر - مونیتور د) 4 عدد کواد - 4 عدد سویچر - مونیتور
 کدام مورد  تصاویر را فقط به صورت تک تک روی مونیتور نمایش میدهد ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر
کدام مورد تصاویر را به صورت تک تک و چهار تایی روی مونیتور نمایش میدهد ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر
با کدام مورد محدودیتی برای تعداد تصاویر نمایشی روی مونیتور وجود ندارد ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر
کدام مورد ضبط کننده میباشد ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر
در ساختمان کدام یک از وسایل زیر تعدادی رله بکار رفته است ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر
ولتاژ کار دوربین ها معمولا چند می باشد ؟
الف) 220 و 12 ب) 220 و 24 ج) 12و 24 د) 12
نقش COVER ‌( کاور ) در دوربینها چیشت ؟
الف) حفاظت در برابر ورود گردو خاک و آب ب) امکان چرخش دوربین به اطراف ج) مشاهده نشدن دوربین د) زیبا شدن دوربین
برای تصویر برداری در شب کدام دوربین مناسبتر است ؟
الف) بدون کاور ب) کاوردار ج) مادون قرمز د) صنعتی
برای تنظیم زاویه دید از کدام لنز استفاده میشود ؟
الف) لنز ثابت  ب) لنز قابل تنظیم ج) لنز AUTO IRIS د) لنز معمولی
برای تنظیم مقدار نور ورودی به دوربین از کدام لنز استفاده میشود ؟
الف) لنز ثابت  ب) لنز قابل تنظیم ج) لنز AUTO IRIS د) لنز معمولی
برای فضای خارجی ساختمان از کدام دوربین استفاده میشود ؟
الف) IN DOOR ب) OUT DOOR ج) صنعتی د) PIN UP
در دستگاهای صوتی تصویری ورودی صدا و خروجی تصویر با چه عبارتی مشخص میشود ؟
الف) AUDIO IN- VIDEO OUT ب) VIDEO OUT - AUDIO IN ج) AIDIO - VIDEO د) AUDIO IN- VIDEO IN
کدام مورد دارای حافطه جانبی است ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر
تنظیم ساعت و تاریخ در کدام مورد امکان پذیر است ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر
حد اقل وسایل مورد نیاز برای سیستم دوربین مدار بسته کدام است ؟
الف) دوربین - کابل - مونیتور ب) دوربین - کابل - سویچر - مونیتور ج) دوربین - کابل- ضبط کننده د) دوربین - مونیتور
برای کنترل تصویری یک محوطه بزرگ با یک دوربین کدام روش مناسب تر است ؟
الف) دروبین با زاویه دید باز  ب) دروربین با زاویه دید بسته ج) دوربین همراه با پایه کنترل شونده د) دوربین صنعتی
چنانچه دوربین به طرف نور باشد ...........
الف) تصویر کدر می شود ب) تصویر سفید می شود ج) کیفیت تصویر بهتر میشود د) دوربین می سوزد 
کدام دروبین دارای سنسور مادون قرمز می باشد ؟
الف) صنعتی ب) اسپید دام ج) دید در شب د) قابل کنترل
هر چه زاویه دید یک دوربین بیشتر باشد صحنه گرفته شده .................... نمایش جزئیات ................  است 
الف) کوچکتر - بهتر ب) بزرگتر - بهتر ج) بزرگتر -  بدتر د) کوچکتر - بدتر
با کدام مورد میتوان 4 و 9 و 16 تصویر را به طور همزمان نمایش داد ؟
الف) کواد ب) سویچر ج) DVR د) مولتی پلاکسر
دوربینهای داخل یک محفظه کروی قابل نصب در سقف چه نام دارند ؟
الف) اسپید دام ب) صنعتی ج) دید در شب د) مادون قرمز
رنگ فیش تصویر و صدا در وسایل صوتی تصویری بترتیب چگونه است ؟
الف) قرمز - زرد ب) سفید - زرد و قرمز ج) قرمز - سفید و زرد د) زرد - قرمز و سفید
وظیفه کنترل در سیستم دوربین مدار بسته چیست ؟
الف) کنترل چرخش دوربین ب) کنترل چرخش یا زوم دروبین ج) کنترل ورود و خروج افراد د) کنترل مقدار نور
با افزایش عدد لنز ...........
الف) وضوح تصویر بدتر میشود  ب) زاویه دید بیشتر میشود  ج) زاویه دید کمتر میشود د) تاثیری روی تصویر ندارد
ولتاژ تغذیه دوربینها معمولا چه مقدار است ؟
الف) 12  مستقیم - 220  متناوب ب) 12  متناوب - 220  متناوب ج) 24  مستقیم - 220  متناوب د) 12  متناوب - 220  مستقیم
در دستگاه ضبط کننده چنانچه حافظه جانبی پر شود ................
الف) دستگاه متوقف میشود  ب) روی تصاویر قبلی ذخیره میکند ج) عمل طخیره متوقف میشود د) حافظه هیچگاه پر نمی شود 


ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
اساس کار چشمهای اعلام سرقت چیست ؟
الف) حرارت بدن ب) حرکت اشیا ج) تغییر ظرفیت خازنی د) تغییر مقدار نور
کار ریموت کنترل در سیستم اعلام سرقت چیست ؟
الف) ارتباط با خط تلفن ب) فعال کردن سیستم از راه دور ج) تشخیص حرکت افراد د) تلفن به مرکز پلیس
کار شماره گیر تلفن  در سیستم اعلام سرقت چیست ؟
الف) غیر فعال کردن سیستم از راه دور ب) فعال کردن سیستم از راه دور ج) ارتباط با سنسورها د) تلفن به شماره معرفی شده
در یک چشم الکتریکی چه سویچهایی وجود دارد ؟
الف) NO - TAMPER ب) NC - TAMPER ج) NO - SW د) NC- SW
خروجی ریموت کنترل به کدام ترمینال وصل میشود ؟
الف) SW ب) DAY ج) DILAY د) TAMPER
کدام ترمینال سیستم اعلام سرقت به زون 24 ساعته معروف و همیشه فعال است ؟
الف) SW ب) DAY ج) DILAY د) TAMPER
در هنگام غیر فعال بودن سیستم اعلام سرقت ناگهان صدای آژیر به صدا در می آید . کدام مورد محتمل است ؟
الف) قطع کابل ب) باز شدن قاب یکی از چشمها ج) فعال شدن سویچ مخصوص صندوقدار د) هر یک از سه گزینه قبلی
فرق بلندگوی داخلی ( سیرن ) و بلندگرو بیرونی اعلام سرقت در چیست ؟
الف) نوع تغذیه ب) نوع اتصال ج) زمان عملکرد د) نخوه نصب
نحوه اتصال تغذیه چشمها و  سویچ چشمها چگونه می باشد ؟
الف) سری - سری ب) سری - موازی ج) موازی - سری د) موازی - موازی
بلند گوی بیرونی و بلند گوی داخلی بترتیب به کدام ترمینال متصل می شوند ؟
الف) SPEAK - SIR ب) SIR - SPEAK ج) SW - SPEAK د) SPEAK- SIR
ریموت کنترل و فرمان شماره گیری  بترتیب به کدام ترمینال وصل میشوند ؟
الف) SIR - SW ب) TEL LINE - SW ج) DAY - TEL LINE د) TAMPER - SW
کدام گروه از ترمینالها در سیستم اعلام سرقت خروجی میباشند ؟
الف) DAY- SW- TAMPER ب) SIR - SPEAK ج) SIR- TAMPER- IMMED د) TEL- SIR- SW
کدام گروه از ترمینالها در سیستم اعلام سرقت ورودی میباشند ؟
الف) DAY- SW- TAMPER ب) SIR - SPEAK ج) SIR- TAMPER- IMMED د) TEL- SPAEK- SW
باطری سیستم اعلام سرقت چگونه است ؟
الف) یک عدد باطری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت ب) دو عدد باطری 12 ولت موازی ج) دو عدد باطری 12 ولت سری د) دو عدد باطری 6 ولت موازی
باطری سیستم اعلام سرقت کدام مورد میتواند انتخاب شود است ؟
الف) یک عدد باطری 24 ولت  ب) دو عدد باطری 12 ولت موازی ج) دو عدد باطری 12 ولت سری د) دو عدد باطری 6 ولت سری
نحوه اتصال آژیر ها در سیستم اعلام سرقت چگونه می باشد ؟
الف) موازی با هم و موازی با منبع تغذیه ب) سری با هم و موازی با منبع تغذیه ج) موازی با هم و سری با منبع تغذیه د) سری با هم و سری با منبع تغذیه
در سیستم اعلام سرقت آنالوگ زمان ورود و خروج چگونه تنظیم میشود ؟
الف) بوسیله مقاومت ب) بوسیله پتانسیومتر ج) بویسله صفحه کلید و عددی د) بوسیله تایمر
در سیستم اعلام سرقت دیجیتال زمان ورود و خروج چگونه تنظیم میشود ؟
الف) بوسیله مقاومت ب) بوسیله پتانسیومتر ج) بویسله صفحه کلید و عددی د) بوسیله تایمر
نقش زون TAMP  در سیستم اعلام سرقت چیست ؟
الف) اعلام سرقت ب) حفاظت ج) حساسیت بیشتر د) دقت بیشتر
در سیستم اعلام سرقت زون تاخیری کدام است ؟
الف) IMMED ب) DAY ج) DILAY د) TAMP


ارسال توسط حسن سلامی
در کدام سیستم اعلام حریق تمام تجهیزات اعلام حریق در یک دستگاه قرار دارند .
الف) معمولی ب) موضعی ج) منطقه ای  د) آدرس پذیر
حروف S,H,F,G  در نقشه های تک خطی اعلام حریق داخل یک دایره بترتیب نشانگر کدام دتکتور است ؟
الف) گازی - شعله ای- دودی-حرارتی ب) گازی - شعله ای- حرارتی-دودی ج) گازی - حرارتی- دودی-شعله ای د) گازی - دودی- شعله ای-حرارتی
کدام دتکتور را نمی توان در مسیر باد و بوران نصب نمود ؟
الف) حرارتی ب) دودی  ج) شعله ای د) گازی  
کدام دتکتور را می توان در روی دیوار نصب نمود ؟
الف) حرارتی ب) دودی نوری ج) گازی د) دودی یونیزاسیون
کدام دتکتور جهت دودهای غلیظ مناسب است ؟
الف) حرارتی ب) دودی نوری ج) گازی د) دودی یونیزاسیون
کدام دتکتور جهت دودهای رقیق ( دود کم) مناسب است ؟
الف) حرارتی ب) دودی نوری ج) گازی د) دودی یونیزاسیون
از کدام دتکتور نمی توان در آشپزخانه یا موتور خانه یا اتاق دیزل استفاده نمود ؟
الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای
از کدام دتکتور نمی توان در محیطهای کثیف استفاده نمود ؟
الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای
در محیط های باز از چه نوع دتکتوری استفاده میشود ؟
الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای
برای تشخیص گازهای خفه کننده از کدام دتکتور استفاده میشود ؟
الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای
در ساختمان کدام دتکتور از فتوسل (عنصر حساس به نور) استفاده میشود ؟
الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای
در ساختمان کدام دتکتور از امرسیوم ( ماده رادیو اکتیو )  استفاده میشود ؟
الف) حرارتی ب) دودی یونیزاسیون ج) گازی د) دودی نوری
کدام دتکتور دارای تاریخ مصرف معین می باشد ؟
الف) حرارتی ب) دودی یونیزاسیون ج) گازی د) دودی نوری
کدام دتکتور یک ترموستات ساده سری با یک مقاومت زیر یک کیلو اهم است ؟ و ارزانترین نوع دتکتور می باشد ؟
الف) حرارتی افزایشی ب) دودی  ج) گازی د) حرارتی ثابت
کدام دتکتور برای محیطهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک کاربرد ندارد ؟
الف) حرارتی افزایشی ب) دودی  ج) حرارتی ثابت د) شعله ای
کدام دتکتور به نور مادون قرمز حساس است ؟
الف) حرارتی ب) دودی  ج) گازی د) شعله ای
کدامیک از سنسورهای زیر دو قسمتی می باشند ؟
الف) گازی   ب) شعله ای ج) پرتو افکن د) حرارتی افزایشی
برای اعلام  آتش سوزی در سیستم اعلام حریق از چه وسیله ای استفاده میشود ؟
الف) آژیر ب) تلفن ج) فلاشر د) دتکتور
مقدار صدای آژیر در سیستم اعلام حریق چه مقدار باید باشد ؟
الف) 50 دسیبل ب) 100 دسیبل ج) 5 دسیبل بیشتر از سرصدای محیط د) 15 دسیبل بیشتر از سرصدای محیط
مقاومت انتهایی سیستم اعلام حریق چه مقدار است ؟
الف) 470 کیلو اهم ب) 470 اهم ج) 6800 اهم د) 6800 کیلو اهم
حدااکثر فاصله شستی های اعلام حریق از یکدیگر چند متر می باشد ؟
الف) 30 متر ب) 10 متر ج) 15 متر د) 25 متر
مقاومت سری با کنتاکت NO  شستی اعلام حریق چه مقدار است ؟
الف) 470 کیلو اهم ب) 470 اهم ج) 6800 اهم د) 6800 کیلو اهم
مقدار جریان حالت عادی و  حالت اعلام حریق  در سیستم اعلام حریق چند میلی آمپر  است ؟
الف) 3 - 25 ب) 25- 3 ج) 30 -5 د) 5- 30
در انتهای کدام مورد سیستم اعلام حریق مقاومت انتهایی قرار نمیگیرد ؟
الف) چراغ استروبلایت ب) آژیر ج) شستی اعلام حریق د) ریموت اندیکاتور
برای تشخیص محل حریق در بالای سردرب اتاق ها از کدام مورد استفاده می شود ؟
الف) چراغ استروبلایت ب) آژیر ج) ریموت اندیکاتور د) دتکتور
پایه دتکتور معمولا چند پایه دارد ؟
الف) 4 ب) 3 ج) 2 د) 8
مدار معادل دتکتورها کدام مورد  است ؟
الف) یک مقاومت کمتر از یک کیلو اهم ب) یک مقاومت بینهایت ج) یک مقاومت صفر د) یک رله
در حالت روشن شدن چراغ اعلام حریق چنانچه اقدام به تست زون آژیر نماییم چه اتفاقی می افتد ؟
الف) فیوز زون مربوطه می سوزد ب) خطای زون مربوطه اعلام میشود ج) اتفاقی نمی افتد د) اعلام حریق فعال میشود 
در سیستم اعلام حریق زون هایی که استفاده نمی شوند ................... 
الف) نیاز به مقاومت انتهایی دارند ب) نیاز به اتصال کوتاه دارند ج) باید اتصال باز باشند د) اتصال کوتاه یا باز باشد
حداکثر شستی و دتکتورهای هر زون چند عدد میتواند باشد ؟
الف) 30 عدد ب) 50 عدد ج) 20 عدد د) محدودیت ندارد
کار اصلی باطری در سیستم اعلام حریق چیست ؟
الف) تثبیت ولتاژ ب) تثبیت جریان ج) تامین برق مورد نیاز در هنگام قطع برق د) تامین برق هنگام شروع به کار 
ولتاژ باطری اعلام حریق چگونه است ؟
الف) دو عدد باطری 12 ولت سری ب) دو عدد باطری 12 ولت موازی ج) دو عدد باطری 6 ولت سری د) یک عدد باطری 12 ولت 
جلو هر مورد علامت شستی اعلام حریق را رسم نمایید .
الف) فشاری ب) ذوب شونده ج) کوکی د) بی متالی
در سیستم اعلام حریق آژیرها _ دتکتورها _ شستی ها نسبت به هم چگونه متصل میشوند ؟
الف) سری  ب) موازی ج) سری و موازی د) مختلط
ارتفاع نصب شستی اعلام حریق چقدر می باشد ؟
الف) 100 سانتیمتر ب) 140 سانتیمتر ج) 150 سانتی متر د) 220 سانتیمتر
محل نصب دتکتورهای دودی چگونه است ؟
الف) چسبیده به سقف ب) با فاصله 50 سانتیمتری سقف ج) در ارتفاع 220 سانتیمتری د) روی دیوار
برق اضطراری سیستم اعلام سرقت چگونه تامین میشود ؟
الف) بوسیله UPS ب) بوسیله دو عدد باطری سری 12 ج) بوسیله دیزل ژنراتور د) بوسیله یک عدد باطری 12
انواع دتکتورهای دودی کدامند ؟
الف) یونیزاسیون - اپتیکال ب) ثابت - افزایشی ج) مولتی - موضعی د) فیکس - یونیزاسیون
انواع دتکتورهای حرارتی کدامند ؟
الف) یونیزاسیون - اپتیکال ب) ثابت - افزایشی ج) مولتی - موضعی د) فیکس - یونیزاسیون
کلمه فارسی هر دتکتور را جلوی آن بنویسید .
الف) Flame ب) Smoke ج) Gas د) Heat
کدام یک از اصطلاحات زیر در سیستم اعلام حریق کاربرد ندارد ؟
الف) Rate Of Rise ب) Optical ج) Fix د) Swicher
محل نصب چراغ استروبلایت در سیستم اعلام حریق کجاست ؟
الف) سردرب اتاق ها ب) کنار پانل مرکزی ج) کنار آژیر د) کنار چراغ ریموت اندیکاتور


ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
حداکثر ولتاژ تابلو های فشار ضعیف چند ولت میباشد ؟
الف) 500 متناوب - 600 مستقیم ب) 1200 متناوب - 1000 مستقیم ج) 10000 متناوب - 12000 مستقیم د) 1000 متناوب - 1200 مستقیم
عملیات  زیرسازی تابلو برق بترتیب کدام مورد است ؟
الف) چربی گیری - زنگ زدایی - فسفاته کاری ب) زنگ زدایی - چربیگیری - فسفاته کاری ج) چربی گیری - فسفاته کاری - زنگ زدایی  د) چربی گیری - زنگ زدایی - رنگ کاری
ایجاد سطح ناهموار برای چسبیدن رنگ روی تابلو چه نام دارد ؟
الف) سنبلاست ب) زنگ زدایی ج) فسفاته کاری د) رنگ کاری
وظیفه اسکلت در تابلو چیست ؟
الف) جلو گیری از ورود اشیاء ب) نگهداری کل اجراء ج) نگهداری پوشش د) نصب تجیزات روی آن
کدام مورد قادر به تشخیص و قطع جریان اتصال کوتاه می باشد ؟
الف) کلید فیوز ب) کلید اتومات ج) کلید اهرمی د) کلید زبانه ای
کدام مورد فقط برای قطع ولتاژ کاربرد دارد ؟
الف) کلید فیوز ب) کلید اتومات ج) کلید مینیاتوری د) کلید زبانه ای
برای اندازه گیری جریانهای زیاد و ولتاژ های زیاد متناوب در تابلو ها بترتیب از چه وسیله ای استفاده میشود ؟
الف) CT- PT ب) PT - CT ج) ترانس جریان - ترانسفورماتور د) مقاومت سری- مقاومت موازی
در تابلو ها معمولا از چند ولتمتر و چند آمپر متر استفاده میشود ؟
الف) سه آمپر متر- سه ولتمتر ب) سه آمپر متر- یک ولتمتر ج) یک آمپر متر- سه ولتمتر د) سه آمپر متر- یک ولتمتر همراه کلید ولتمتر
برای تشخیص اضافه بار و اتصال کوتاه در کلید ها بترتیب از چه عنصری استفاده میشود ؟
الف) بی متال - رله مغناطیسی ب) رله مغناطیسی - بیمتال ج) کنتاکتور - رله د) فیوز - بی متال
کلیدی که قادر است جریان را با استفاده از نیروی مغناطیسی قطع و وصل نماید ........ نام دارد
الف) کلید اتومات ب) کنتاکتور ج) رله د) کلید فیوز
در تابلو ها انرژی التریکی بوسیله ....... در داخل تابلو توزیع میشود ؟
الف) کلید ها ب) کابل بدون روکش ج) شین د) کابل
اتصال کابل یه شین بوسیله ....... واتصال کابل به تابلو بوسیله ...... صورت میگیرد ؟
الف) پیچ - گلند ب) کابلشو - گلند ج) کابلشو - بست د) موف - کابلشو
در جایی که کابل کوتاه باشد برای اتصال کابل به کابل از ...... و ........ استفاده میشود 
الف) کابلشو - ترمینال ب) کابلشو - مفصل ج) موف - ترمینال د) موف - مفصل
رنگ شین های 1 و 2 و 3 و ارت بترتیب کدام مورد است ؟
الف) آبی - زرد - قرمز - سبز زرد ب) قرمز - زرد - ابی - سبز زرد ج) قرمز - آبی - زرد - سبز زرد د) زرد - قرمز - ابی - سبز زرد
اتصال شین فاز به اسکلت تابلو بوسیله ........ صورت میگیرد 
الف) مقره اتکایی ب) مقره کششی ج) پیچ و رولپلاک د) پیج . مهره مسی
حد اقل فاصله شینها در تابلو فشار ضعیف چند سانتیمتر باید باشد ؟
الف) 25 ب) 15 ج) 10 د) 20
تابلویی که میتواند در محیط باز و زیر باران نصب شود چه نام دارد ؟
الف) OUT DOOR ب) IN DOOR ج) تابلو ایستاده د) تابلو دیواری
معمولا تابلو های اصلی و فرعی بترتیب از چه نوعی هستند ؟
الف) ایستاده بارانی ب) بارانی - ایستاده ج) ایستاده - ایستاده د) ایستاده - دیواری
فیوز مدارات روشنایی از چه نوعی هستند ؟
الف) تند کار نوع A ب) کند کار نوع C ج) فرقی نمیکند د) مینیاتوری
فیوز مدارات موتوری و ترانسفورماتوری از چه نوعی هستند ؟
الف) تند کار نوع A ب) کند کار نوع C ج) فرقی نمیکند د) مینیاتوری
فیوز مدارات فرمان تابلو ها چیست ؟
الف) 4 آمپر ب) 10 آمپر ج) 16 آمپر د) 25 آمپر
فیوز مدارات روشنایی در تابلو ها چیست ؟
الف) 4 آمپر ب) 10 آمپر ج) 16 آمپر د) 25 آمپر
فیوز مدارات پریزها در تابلو ها چیست ؟
الف) 4 آمپر ب) 10 آمپر ج) 16 آمپر د) 25 آمپر
ولتاژ عایقی کابلهای تابلو فشار ضعیف چند ولت  است ؟
الف) 500 ب) 1000 ج) 5000 د) 4000
صفحه یک آمپر متر در یک تابلو فشار ضعیف تا 2000 آمپر درجه بندی شده مفهوم آن اینست که در این تابلو ..... بکار رفته است 
الف) ترانس جریان ب) ترانس ولتاژ ج) کلید فیوز د) کلید اتومات
حد اکثر طول تابلو های ایستاده چه مقدار است ؟
الف) 220 سانتیمتر ب) 200 سانتیمتر ج) 250 سانتیمتر د) 300 سانتیمتر
حفاظت کابلها در تابلو ها وظیفه کدام مورد است ؟
الف) بی متال ب) کلید فیوز ج) کلید اتومات د) فیوز
حد اقل سطح مقطع کابل و سیم در تابلوهای برای مسیر روشنایی و پریزها چه مقدار است ؟
الف) 2.5 - 1.5 ب) 1.5 - 2.5 ج) 2.5 - 4 د) 2.5 - 6
سطح مقطع شین ارت در تابلو ها حد اقل چه مقدار باید باشد ؟
الف) برابر شین فاز ب) دوبرابر شین فاز ج) نصف شین فاز د) بیشتر از نصف شین فاز
ترتیب شینهای سه فاز بصورت افقی دید از جلو تابلو از بالا به پایین چگونه است ؟
الف) قرمز - زرد -آبی ب) آبی - قرمز -زرد ج) آبی - زرد - قرمز د) قرمز - آبی - زرد
چنانچه در تابلویی آمپر متر عدد 10 را نشان دهد و این آمپرمت با یک ترانس جریان 100/5 مورد استفاده شده باشد جریان اصلی چه مقدار است ؟
الف) 200 آمپر ب) 100 آمپر ج) 300 آمپر د) 50 آمپر
روی پلاک موتوری عبارت 220/380 وجود دارد اتصال این موتور در شبکه برق ایران چگونه باید باشد ؟
الف) فقط ستاره  ب) فقط مثلث ج) ستار و مثلث د) نه ستاره نه مثلث
کلید زبانه ای چپگرد راستگرد چند ترمینال دارد ؟
الف) 8 ب) 10 ج) 6 د) 12
برای اندازه گیری جریانهای زیاد در مدارات متناوب از کدام مورد استفاده میشود ؟
الف) ترانس ولتاژ ب) ترانس افزاینده ج) ترانس جریان د) ترانس کاهنده
کاربرد کلید ولتمتر کدام است ؟
الف) قطع و وصل ولتمتر ب) استفاده از سه ولتمتر بجای یک ولتمتر ج) جلوگیری از سوختن ولتمتر د) استفاده از یک ولتمتر بجای سه ولتمتر
سرعت رتور یک موتور سه فاز آسنکرون 4 قطب    ...... میباشد . کدام مورد صحیح می باشد ؟
الف) 2900 ب) 1500 ج) 1460 د) 1400
شرط شروع به کار موتور سه فاز وجود ..... و شرط ادامه کار آن وجود ...... می باشد .
الف) حداقل 2 فاز - یک فاز ب) حداقل دو فاز - دوفاز ج) سه فاز - حد اقل یک فاز د) سه فاز - حداقل دو فاز
روی پلاک یک موتور عبارت380 y حک شده است در شبکه برق ایران این موتور گونه کار میکند ؟
الف) فقط ستاره  ب) فقط مثلث ج) نه ستاره نه مثلث د) هم ستاره و هم مثلث
حروف دو سر یک کلاف موتور سه فاز در استاندارد IEC عبارت است از ...... و در استاندارد VDE  عبارت است از ...... ( از راست به چپ )
الف) X , Y - U , V ب) U , X - U1 , U2 ج) U1 , V2 - U , X د) V , X - V1 , V2
شماره های روی کنتاکتور مربوط به دومین کنتاکت NC  در یک کنتاکتور کدام است ؟
الف) 11,12 ب) 13,14 ج) 23,24 د) 21,22
قدرت موتور در حالت مثلث چند برابر حالت ستاره است ؟
الف) 3 برابر ب) 1/3 برابر ج) 1.7 برابر (رادیکال سه) د) 1.7 / 1 برابر
چنانجه ولتاژ خط شبکه ای 400 ولت باشد و یک موتور در حالت ستاره در این شبکه راه اندازی شود ولتاژ رسیده به هر سیم پیچ چه مقدار است ؟
الف) 380 ب) 230 ج) 220 د) 400
در مدار ستاره مثلث کنتاکتوری چند کنتاکتور و چند بیمتال بکار میرود ؟
الف) سه کنتاکتور و سه بیمتال ب) سه کنتاکتور و دو بیمتال ج) دو کنتاکتور و یک بیمتال د) سه کنتاکتور و یک بیمتال
در اتصال مثلث موتور کدام حالت برقرار میباشد ؟
الف) U2 , V2 , W2  به هم وصل میشوند ب) U1 , W2 , L1  به هم وصل میشوند ج) U1 , V2 , L1  به هم وصل میشوند د) W1 , W2 , L2  به هم وصل میشوند
وظیفه کدام مورد در مدار حفاظت از کابلها میباشد ؟
الف) فیوز ب) بیمتال ج) کلید د) کنتاکتور
وظیفه کدام مورد در مدار حفاظت از موتور در برابر اضافه بار  میباشد ؟
الف) فیوز ب) بیمتال ج) کلید د) کنتاکتور
در یک مدار کنتاکتوری کنتاکت NC کنتاکتور در مسیر جریان خودش سری شده است س از استارت مدار , کنتاکتور ........
الف) دائما قطع و وصل میشود ب) اصلا وصل نمیشود  ج) وصل شده وسپس قطع میشود د) وصل میماند
چنانچه در یک مدار کنتاکتوری با فشار شستی کنتاکتور جدب شده و با برداشتن دست قطع شود در این مدار........
الف) کنتاکت خود نگدار ندارد ب) کنتاکتور خراب است ج) شستی خراب است د) استپ خراب است 


ارسال توسط حسن سلامی

نور لامپ بخار سدیم فشار کم - بخار سدیم فشار بالا - بخار جیوه بترتیب  کدام مورد است ؟

الف)

سفید - سفید طلایی - زرد

ب)

سفید طلایی - زرد - سفید

ج)

زرد - سفید طلایی - سفید

د)

زرد - سفید طلایی - زرد

نور لامپ نئون  کدام مورد است ؟

الف)

سفید

ب)

سفید طلایی

ج)

بنفش

د)

سبز

نقش خازن موازی با چراغهای دارای چک کدام است ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

جرقه گیر

ج)

افزایش توان

د)

کاهش جریان مفید

نقش خازن موازی با استارتر در چراغ فلورسنت  کدام است ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

جرقه گیر

ج)

افزایش توان

د)

کاهش جریان مفید

در کدام چراغ نیاز به استارتر نیست ؟

الف)

بخار سدیم فشار بالا

ب)

متال هالید

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

در کدام چراغ ترانسفورماتور افزاینده بکار رفته است ؟

الف)

بخار سدیم فشار بالا

ب)

نئون

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

در کدام لامپ با ولتاژ زیاد دائمی تولید می شود  ؟

الف)

بخار سدیم فشار بالا

ب)

نئون

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

در کدام لامپ عایق بندی الکتریکی اهمیت زیادی دارد ؟

الف)

بخار سدیم فشار بالا

ب)

نئون

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

نقش نیتروژن (ازت) در لامپ رشته ای کدام است ؟

الف)

جلو گیری از تبخیر سطحی تنگستن

ب)

ازدیاد عمر لامپ

ج)

جلو گیری از سوختن لامپ

د)

جلوگیری از ایجاد جرقه بین پایه ها

نقش آرگون در لامپ رشته ای کدام است ؟

الف)

جلو گیری از تبخیر سطحی تنگستن

ب)

روشنایی بیشتر

ج)

افزایش راندمان لامپ

د)

جلوگیری از ایجاد جرقه بین پایه ها

در جاده های خارج از شهر و اتوبانها از کدام چراغ استفاده میشود ؟

الف)

نور افکن

ب)

جیوه

ج)

هالوژن

د)

بخار سدیم فشار کم

استارتر در کدام قسمت مدار چراغ بخار سدیم قرار میگیرد ؟

الف)

قبل از چک سری با آن

ب)

قبل از چک موازی با مدار

ج)

سری با لامپ

د)

بعد از چک موازی با لامپ

کدام لامپ دارای سه الکترود است ؟

الف)

بخار جیوه

ب)

بخار سدیم

ج)

هالوژن

د)

متال هالید

کدام لامپ دارای سه الکترود است ؟

الف)

بخار جیوه

ب)

بخار سدیم

ج)

هالوژن

د)

متال هالید

بهره نوری کدام لامپ از بقیه بیشتر است ؟

الف)

رشته ای

ب)

هالوژن

ج)

بخار سدیم فشار بالا

د)

بخار جیوه

عمر کدام لامپ از بقیه بیشتر است ؟

الف)

رشته ای

ب)

هالوژن

ج)

بخار سدیم فشار بالا

د)

بخار جیوه

اعداد 1000 - 2000 - 3000   ساعت  بترتیب مربوط به عمر کدام لامپ ها می باشد ؟

الف)

هالوژن - رشته ای-سدیم فشار کم

ب)

رشته ای - هالوژن-جیوه

ج)

رشته ای - جیوه-سدیم فشار کم

د)

رشته ای - هالوژن-سدیم فشار کم

اعداد 3000 - 7500 - 10000   ساعت  بترتیب مربوط به عمر کدام لامپ ها می باشد ؟

الف)

سدیم فشار کم- جیوه-سدیم فشار بالا

ب)

سدیم فشار بالا - جیوه-سدیم فشار زیاد

ج)

رشته ای - جیوه-سدیم فشار کم

د)

جیوه - هالوژن-سدیم فشار کم

کدام یک از لامپهای زیر بصورت میله ای ساخته میشوند ؟

الف)

سدیم

ب)

جیوه

ج)

هالوژن

د)

متال هالید

اعداد 35 - 65 - 100- 180  لومن بر وات  بترتیب مربوط به بهره نوری کدام  لامپ ها می باشد ؟

الف)

جیوه-هالوژن- سدیم فشار بالا-سدیم فشار کم

ب)

هالوژن-جیوه- سدیم فشار بالا-سدیم فشار کم

ج)

هالوژن-جیوه- سدیم فشار پایین-سدیم فشار بالا

د)

جیوه- سدیم فشار بالا-سدیم فشار کم- جیوه

در کدام لامپ برم و ید بکار رفته است ؟

الف)

سدیم

ب)

جیوه

ج)

هالوژن

د)

متال هالید

در کدام لامپ سدیم - جیوه  -گزنون   بکار رفته است ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

سدیم فشار بالا

د)

متال هالید

در کدام لامپ سدیم - نئون   بکار رفته است ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

سدیم فشار بالا

د)

متال هالید

در کدام لامپ جیوه و آرگون   بکار رفته است ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

سدیم فشار بالا

د)

متال هالید

نقش ترانس در لامپ های نئون  چیست ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

محدود کردن جریان

ج)

افزایش ولتاژ

د)

کاهش ولتاژ

نقش مقاومت سری با الکترود فرعی در لامپ بخار جیوه چیست ؟

الف)

محدود کردن جریان

ب)

افزایش توان لامپ

ج)

افزایش عمر

د)

کاهش ولتاژ

نقش گاز بی اثر در لامپ های رشته ای  چیست ؟

الف)

افزایش عمر و جلو گیری از انتقال حرارت

ب)

افزایش عمر

ج)

افزایش نور

د)

کاهش جریان

نقش چک در لامپ های گازی  چیست ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

محدود کردن جریان اولیه

ج)

افزایش ولتاژ در شروع به کار

د)

کاهش ولتاژ

نقش چک در لامپ های گازی  چیست ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

محدود کردن جریان دائمی

ج)

افزایش ولتاژ در شروع به کار

د)

مورد ب و ج

نقش چک در لامپ های بخار جیوه  چیست ؟

الف)

اصلاح ضریب قدرت

ب)

محدود کردن جریان دائمی

ج)

افزایش ولتاژ در شروع به کار

د)

مورد ب و ج

ولتاژ لازم برای هر متر لامپ نئون چند ولت است ؟

الف)

2000

ب)

1000

ج)

500-600

د)

220

ولتاژ لازم برای 10 متر لامپ نئون چند ولت است ؟

الف)

8000

ب)

5000

ج)

15000

د)

3000

در ساختمان کدام لامپ مقره کاربرد دارد ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

نئون

د)

متال هالید

کلام لامپ بصورت لوله قابل خم ساخته میشود ؟

الف)

سدیم فشار کم

ب)

جیوه

ج)

نئون

د)

متال هالید

کلام لامپ را جهت تزئینات بکار می برند میشود ؟

الف)

نئون

ب)

جیوه

ج)

رشته ای

د)

متال هالید

در کدام یک از لامپ ها توان مصرف راکتیو کمتر وجود دارد ؟

الف)

نئون

ب)

جیوه

ج)

رشته ای

د)

متال هالید

خازن اصلاح ضریب قدرت در کدام بخش مدار لامپ دارای چک بکار میرود ؟

الف)

موازی با استارتر

ب)

سری با استارتر

ج)

موازی با لامپ

د)

موازی با شبکه

کدام لامپ در توان های 18 تا 125 وات ساخته می شود ؟

الف)

فلورسنت

ب)

جیوه

ج)

سدیم

د)

نئون

نور کدام لامپ بیشترین حساسیت را برای چشم انسان دارد ؟

الف)

فلورسنت

ب)

جیوه

ج)

سدیم فشار بالا

د)

سدیم فشار کم

 ارسال توسط حسن سلامی
تاريخ : جمعه ٩ دی ۱۳٩٠

کدام مورد در خصوص طراحی روشنایی دارای اهمیت کمتری است ؟

الف)

مسائل اقتصادی

ب)

زیبایی

ج)

ساختمانی

د)

بهداشتی

کدام مورد در محاسبه ضریب بهره روشنایی یک محیط دارای اهمیت کمتری است ؟

الف)

رنگ محیط

ب)

نوع لامپ و حباب

ج)

ابعاد محیط

د)

شدت روشنایی

واحد بهره لامپ کدام است ؟

الف)

لومن در وات

ب)

لومن بر وات

ج)

لومن

د)

لوکس

واحد شدت روشنایی کدام است ؟

الف)

لومن بر وات

ب)

وات

ج)

لومن بر متر مربع

د)

لومن بر متر

مقدار ضریب فضا برای یک محیط به عرض 10 و طول 12 و ارتفاع نصب چراغ 4 مت برای روشنایی غیر مستقیم  کدام است ؟

الف)

5.3

ب)

6

ج)

2

د)

4

برای یک محیط که مفدار 12000 لومن روشنایی نیاز دارد چند عدد چراغ با مقدار روشنایی 1500 لومن مورد نیاز است ؟

الف)

8 عدد

ب)

10 عدد

ج)

12 عدد

د)

6 عدد

مقدار نور مورد نیاز برای یک محیط به مساحت 160 مترمربع که نیاز به 240 لوکس روشنایی دارد در ضریب آلودگی و ضریب بهره 0.8 کدام است

الف)

50000

ب)

80000

ج)

60000

د)

100000

در کدام نوع نورپردازی 90 تا 100 درصد نور به سطح کار نمی رسد ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

واحد شدت روشنایی کدام است ؟

الف)

لومن بر وات

ب)

لوکس

ج)

لومن بر متر

د)

لومن در متر

در کدام نوع نورپردازی 0 تا 10 درصد نور به سطح کار میرسد ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 0 تا 10 در صد نور به سطح کار میتابد .

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

یکنواخت

در کدام نوع نور پردازی 40 تا 60 در صد نور به سطح کار می تابد .

الف)

مستقیم

ب)

یکنواخت

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 40 تا 60 در صد نور به سطح کار نمی تابد .

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

یکنواخت

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 60 تا 90 در صد نور به سطح کار میتابد .

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 90 تا 100 در صد نور به سطح کار میتابد .

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام نوع نور پردازی 10 تا 40 در صد نور به سطح کار می تابد ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای کارهای ظریف مانند طلا سازی و سوراخکاری و تراشکاری و حدیدهو قلاویز کاری کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

نیمه مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای سالن سینما  کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

غیر مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای  دفاتر کار کلاسها و بانکها کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

نیمه مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای  محوطه ها و محیط های کار معمولی کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

نیمه مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای هتلها و مهمان سراها کدام نورپردازی مناسب تر است ؟

الف)

یکنواخت

ب)

 غیر مستقیم

ج)

مستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

برای بدست آوردن ضریب فضا کدام عامل تاثیری ندارد ؟

الف)

طول محیط

ب)

ارتفاع محیط

ج)

عرض محیط

د)

ارتفاع نصب چراغ

برای اندازه گیری شدت روشنایی از چه دستگاهی استفتده می شود ؟

الف)

نور متر

ب)

فتوسل

ج)

لوکس متر

د)

لومن متر

واحد شدت نور کدام است ؟

الف)

لومن

ب)

لومن بر وات

ج)

شمع

د)

لوکس

به تراکم مقدار نور در فضا چه می گویند ؟

الف)

شدت روشنایی

ب)

شدت نور

ج)

مقدار نور

د)

بهره نور

مقدار نور منبع نور به توان الکتریکی آن را چه می گویند ؟

الف)

بهره نوری

ب)

توان لامپ

ج)

مقدار نور

د)

توان خروجی

به مقدار نوری که در تمام جهات از یک منبع نوری متساعد میشود ...............  می گویند

الف)

راندمان

ب)

توان نوری

ج)

جریان نوری

د)

بهره نوری

کدام روش نور پردازی نور را بیشتر متمرکز نموده و برد آن بیشتر است ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام روش نور پردازه سایه به جود نمی آید  ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

در کدام روش نور پردازی بیشترین سایه را داریم ؟

الف)

مستقیم

ب)

نیمه مستقیم

ج)

غیرمستقیم

د)

نیمه غیر مستقیم

واحد های Lm - Lx  - Ca   بترتیب واحد کدام کمیت می باشند .

الف)

شدت نور -  شدت روشنایی - جریان نوری

ب)

شدت نور -  بهره نوری - جریان نوری

ج)

شدت روشنایی -  شدت نور - جریان نوری

د)

شدت نور -  جریان نوری - شدت روشنایی

علامتهای  E - φ - I    بترتیب مربوط به کدام کمیت روشنایی می باشند ؟

الف)

شدت نور -  شدت روشنایی - جریان نوری

ب)

شدت نور -  بهره نوری - جریان نوری

ج)

شدت روشنایی -  شدت نور - جریان نوری

د)

شدت نور -  جریان نوری - شدت روشنایی

به رابطه      (μ.MF)/(E.A)   چه می گویند .

الف)

شدت روشنایی لازم

ب)

مقدار نور لازم

ج)

مقدار نور موجود

د)

مقدار نور موجود

به نسبت شدت نور به سطحی که نور از آن متساعد می شود چه می نامند .

الف)

درخشندگی

ب)

شدت نور

ج)

شدت روشنایی

د)

مقدار نور 

 ارسال توسط حسن سلامی